Unieważnienie postępowania na "Dostawę wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń przy ul.Nagietkowej,dz.1993,obręb Dąbrowa"

Gdynia, dnia 09 czerwca 2020 roku

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.20.2020
                                    
Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń przy ul. Nagietkowej, dz. 1993, obręb Dąbrowa”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
 
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty od następujących Wykonawców:
1) Jerzy Bernardyn Agencja Doradztwa Inwestycyjnego JBero Jerzy Bernardyn - na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy,
2) 1 Move Sp. z o.o. – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 Ustawy w zw. z art. 90 ust. 3 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy,
3) Maciej Ignaciuk, Tomasz Dąbrowski „PT” S.C. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski  - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 Ustawy w zw. z art. 90 ust. 3 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy.
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 09.06.2020
Data udostępnienia informacji: 09.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2020 10:16 Aktualizacja treści Tomasz Klein