Unieważnienie postępowania na dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej, kosza do koszykówki przy ul. Skarbka i ul. Demptowskiej

 Gdynia, dnia 16 listopada 2016 roku.
L. dz. 6305/2016
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.75.2016
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej, kosza do koszykówki oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Skarbka i ul. Demptowskiej".
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Okres rękojmi za wady i gwarancji
Termin realizacji
1.
Build Sp. z o.o.
ul. Szeroka 15B
83-424 Lipusz
122.000,22
60  miesięcy
35 dni
 
2.    Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona).
 
3.    Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 Ustawy, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 58.160,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.11.2016
Data udostępnienia informacji: 16.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2016 09:39 Dodanie informacji Maciej Zaborski