Ubezpieczenie NNW uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych, hipoterapeutycznych organizowanych przez GOSiR oraz wolontariuszy

          Gdynia, dnia 18 maja 2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych, hipoterapeutycznych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wolontariuszy
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2011 pod numerem  141001 - 2011


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121609 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych, hipoterapeutycznych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wolontariuszy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66512100-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, zajęć hipoterapii oraz wolontariuszy. 3. Zamawiający przedstawia kalendarz imprez na rok 2011 stanowiący odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do SIWZ. Zamawiający przedstawia zestawienie wolontariuszy stanowiący odpowiednio załączniki nr 7 do SIWZ. Podane terminy zawodów jak i same imprezy mogą ulec zmianie. Ubezpieczyciel zostanie powiadomiony o zmianie kalendarza imprez. 4. Umowa ubezpieczenia NNW zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz wolontariuszy zawarta zostanie w formie bezimiennej przyjmując do ubezpieczenia średni stan osobowy deklarowany przez ubezpieczającego w liczbie 600 osób/na dzień.. 5. Maksymalna ilość dzienna uczestników zajęć hipoterapii we wszystkie dni tygodnia (z wyjątkiem czwartku) wynosi 30 uczestników, w czwartek: 40 uczestników. 6. Ubezpieczeniu NNW zajęć hipoterapii podlegają dzieci skierowane na zajęcia przez lekarza. Zajęcia polegają na tym, że dzieci odbywają seans hipoterapeutyczny, każdego konia prowadzi instruktor, natomiast dziecko jest asekurowane przez hipoterapeutę. Jeden seans trwa 30 minut. Zajęcia odbywają się od wtorku do soboty w godzinach od 08:30 do 19:15. Pracownik Ośrodka Hipoterapii prowadzi dzienną kartotekę zajęć, w której potwierdza się udział dziecka w zajęciach. 7. Suma ubezpieczenia: 1) w zakresie ubezpieczenia uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz wolontariuszy suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 2.000 PLN/osoba, 2) w zakresie ubezpieczenia uczestników zajęć hipoterapii suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 5.000 PLN/osoba. 8. Zamawiający dostarczy Wykonawcy imienne listy startowe uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz wolontariuszy w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy sportowej. 9. Zamawiający raz na kwartał dostarczy Wykonawcy imienne listy uczestników zajęć hipoterapii. 10. Zgłoszenie szkody może zostać dokonane przez poszkodowanego lub przez Zamawiającego. 11. Szkodowość za okres ostatnich 3 lat: 1) polisa nr 125-A 216730 - 3 szkody - wypłacono 40 zł - rezerwa 520 zł 2) polisa nr NNW F036176 - 3 szkody - wypłacono 100 zł 3) polisa nr UNI F 1160419 - 1 szkoda - wypłacono 80 zł 12. W niniejszym postępowaniu uczestniczy w charakterze brokera ubezpieczeniowego Pan Jacek Markowski Emka Broker 81-601 Gdynia, ul. Marzanny 13. Z tego tytułu broker otrzyma prowizję brokerską (kurtaż brokerski), od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, w zakresie realizacji poszczególnych zadań. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 16. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców. 17. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 6000,00
·         Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7517,20
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.05.2011
Data udostępnienia informacji: 18.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2011 12:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski