Ubezpieczenie NNW uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych, hipoterapeutycznych organizowanych przez GOSiR oraz wolontariuszy

Gdynia, dnia 29 kwietnia 2011 r.
 
L.dz. 2171/JB/2011
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych, hipoterapeutycznych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wolontariuszy" - znak sprawy 17/PN/2011
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA
Z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 85/87
Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Gdyni, ul. Kołłątaja 1 81-332 Gdynia
7.517,20
2
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132
Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk
6.000,00
 
2.      Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132
Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk
6.000,00 zł
100
2
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA z siedzibą w Warszawie
ul. Chmielna 85/87
Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Gdyni ul. Kołłątaja 1 81-332 Gdynia
7.517,20 zł
79,82
 
3.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 6.000,00 zł.
 
4.        Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.04.2011
Data udostępnienia informacji: 29.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2011 14:22 Dodanie informacji Maciej Zaborski