Ubezpieczenie NNW uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych, hipoterapeutycznych organizowanych przez GOSiR oraz wolontariuszy

Gdynia, dnia 13 kwietnia 2011 r.
 
L.dz. 1836/JB/2011
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych, hipoterapeutycznych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wolontariuszy".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132
Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk
4.200,00
 
 
2.      Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 wykluczono Wykonawcę Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca załączył do oferty dokumenty w postaci: kopii pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dla Pani Ilony Niedźwieckiej nie zawierające umocowania w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zajęć hipoterapeutycznych oraz wolontariuszy; poza tym pełnomocnictwo nie zostało złożone zgodnie z Rozdziałem 12 ust. 1 pkt. ust 3 SIWZ tj. w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii. Wykonawca załączył kopię pełnomocnictwa potwierdzone za zgodność z oryginałem przez panią Ilonę Niedźwiecką. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakującego dokumentu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Zamawiający uznaje ofertę Wykonawcy wykluczonego za odrzuconą.
 
3.      Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk, fax: 058 346 26 05, e-mail: oddzial.gdansk@uniqa.pl,
  2. a/a.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.04.2011
Data udostępnienia informacji: 13.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2011 14:33 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
13.04.2011 14:31 Dodanie informacji Maciej Zaborski