Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji


Gdynia, 09 stycznia 2012 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.01.2012 r.  pod numerem: 7403 - 2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 316299 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66512100-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji. 3. Zamawiający przedstawia kalendarz imprez na rok 2012 stanowiący odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do SIWZ. Podane terminy zawodów jak i same imprezy mogą ulec zmianie. Ubezpieczyciel zostanie powiadomiony o zmianie kalendarza imprez. 4. Umowa ubezpieczenia NNW zajęć sportowych i rekreacyjnych zawarta zostanie w formie bezimiennej przyjmując do ubezpieczenia średni stan osobowy deklarowany przez ubezpieczającego w liczbie 600 osób/na dzień. 5. Suma ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych wynosi nie mniej niż 2.000 PLN/na osobę, 6. Zamawiający dostarczy Wykonawcy imienne listy startowe uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy sportowej. 7. Zgłoszenie szkody może zostać dokonane przez poszkodowanego lub przez Zamawiającego. 8. Szkodowość za okres ostatnich 3 lat: 1) polisa nr 125-A 244926, okres ubezpieczenia od 05.05.2011 r. - do 31.12.2011 r. - wypłacono 40 zł - rezerwa 752 zł; 2) polisa nr NNW F036176, okres ubezpieczenia od 31.03.2009 r. - do 30.03.2010 r. - wypłacono 120 zł; 3) polisa nr UNIF1160419, okres ubezpieczenia od 31.03.2008 r. - do 30.03.2009 r. - wypłacono 80 zł. 9. W niniejszym postępowaniu uczestniczy w charakterze brokera ubezpieczeniowego Pan Jacek Markowski Emka Broker 81-601 Gdynia, ul. Marzanny 11. Z tego tytułu broker otrzyma prowizję brokerską (kurtaż brokerski), od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, w zakresie realizacji poszczególnych zadań. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 12. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców. 13. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204876,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 4800,00
  • Oferta z najniższą ceną: 4800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4980,00
Waluta: PLN.
Gdynia, dnia 30 grudnia 2011 r.
L.dz. 7251/JB/2011

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji" znak sprawy 34/PN/2011.

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132,
Oddział w Gdańsku
80-886 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7
4.980,00
2
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
Oddział Gdańsk
80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13
4.800,00
     
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
Oddział Gdańsk
80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13
4.800,00
100
2
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132,
Oddział w Gdańsku
80-886 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7
4980,00
96,39
 
 
3.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, Oddział Gdańsk, 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 4.800,00 zł.
 
4.        Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.12.2011
Data udostępnienia informacji: 30.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2012 15:27 Dodanie informacji Maciej Zaborski
30.12.2011 14:58 Dodanie informacji Maciej Zaborski