Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Gdynia, dnia 25 marca 2011 r.
 
L.dz. 1427/JB/2011
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji".  
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Inspektorat w Gdyni ul. Jerzego Waszyngtona 34/36
81-342 Gdynia
3.150
2
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132
Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk
13.800
 
2.      Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Inspektorat w Gdyni ul. Jerzego Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ"). Oferta nie została złożona na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dokument stanowiący ofertę Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający nie mógł dokonać poprawek w ofercie. Poza tym Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych zgodnie z Rozdziałem 6 SIWZ, dokumentów w postaci: 1) oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ), b) aktualnego (ważnego) na dzień składania ofert zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66 z późn. zm.), c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów, gdyż mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu.
 
3.      Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 wykluczono Wykonawcę Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca załączył do oferty dokumenty w postaci: kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; kopii Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, opatrzonych jedynie pieczęcią za zgodność z oryginałem natomiast nie podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 5 SIWZ, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które należy złożyć w oryginale). Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania.
 
4.      Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk, przewyższa kwotę jaką Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 5.000 złotych, ustaloną na podstawie składek z roku 2010.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.03.2011
Data udostępnienia informacji: 25.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2011 15:21 Dodanie informacji Maciej Zaborski