Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego w roku 2012


      Gdynia, 28.02.2012 r.
 
Gdynia: Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego w roku 2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  28.02.2012 r. pod numerem: 47399 - 2012
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13752 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego w roku 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90910000-9 - usługi sprzątania. 90911200-8 - usługi sprzątania budynków, 90911300-9 - usługi czyszczenia okien, 90914000-7 - usługi sprzątania parkingów, 90918000-5 - usługi czyszczenia pojemników na odpadki, 90919100-3 - usługi czyszczenia urządzeń biurowych, 90919200-4 - usługi sprzątania biur. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w roku 2012 usługi sprzątania obiektów Zamawiającego: 1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni, 3) Budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście, 4) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni. 3. Szczegółowy opis czynności sprzątania zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania za pomocą własnego sprzętu, środków chemicznych i środków czystości. 5. Środki chemiczne używane do utrzymania czystości muszą posiadać świadectwo jakości zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny oraz wysoki standard jakości. Pozostałe środki czystości wykorzystywane przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi w tym środki przeznaczone do wypełnień podajników na papier toaletowy, ręczniki i mydło muszą posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny oraz wysoki standard jakości. 6. Wykonawca musi zapewnić stałą ekipę sprzątająca, a jeśli zajdzie konieczność zmiany pracownika zadba o prawidłowe przeszkolenie nowego pracownika w zakresie zadań i znajomości topografii obiektu. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie zaistniałych lub zauważonych usterek w sprzątanych przestrzeniach i pomieszczeniach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do powadzenia Dziennika wykonanych prac przez cały okres trwania umowy. W Dzienniku Wykonawca będzie odnotowywał na bieżąco (tj. w dniu ich wykonania) wszelkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy. Prace te będą potwierdzane w Dzienniku przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. W przypadku Stadionu Piłkarskiego Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest opisywać warunki pogodowe. 9. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową. 10. Po każdorazowym wykonaniu usługi nastąpi pisemne odebranie prac od Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej. 11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego znajdującego się na terenach objętych przedmiotem zamówienia. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości i częstotliwości sprzątań zgodnie z jego faktycznymi potrzebami. Wskazane ilości i częstotliwości sprzątań zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na sprzątanie w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 13. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 16. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 17. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.40.00-7, 90.91.80.00-5, 90.91.91.00-3, 90.91.92.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Konsorcjum firm: 1. Impel Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
  • 2. PRSP Sanipor Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 668546,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 396737,22
  • Oferta z najniższą ceną: 396737,22 / Oferta z najwyższą ceną: 560760,27
  • Waluta: PLN.Gdynia, dnia 14 lutego 2012 r.
L.dz. 534/2012
znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.2.2012

 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego w roku 2012"

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Konsorcjum firm:
1.Impel Cleaning Sp. z o.o.
    ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
2.PRSP Sanipor Sp. z o.o.
   ul. Sportowa 8
   81-300 Gdynia
396.737,22
2
CleanUP24 Sp. z o.o.
ul. I Armii W.P. 29 A
81-383 Gdynia
555.771,18
3
Konsorcjum firm:
1.JANTAR Sp. z o.o.
    ul. Zygmunta Augusta 71
    76-200 Słupsk
2.JANTAR 2 Sp. z o.o.
    ul. Zygmunta Augusta 71
    76-200 Słupsk
560.760,27
4
Przedsiębiorstwo Usługowe POŁYSK s.c.
ul. ks. Bernarda Szuty 21
83-324 Brodnica Górna
483.021,00
 
2.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę CleanUP24 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-383), ul. I Armii W.P. 29 A, oferta nr 2. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. nie wykazał się spełnieniem warunku określonego przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 lit b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. dysponowaniem potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
Zamawiający w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisał sposób dokonania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musiał wykazać się, że dysponuje (jako właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego uprawniającego do korzystania z rzeczy takiego jak umowa leasingu, dzierżawy, najmu lub inna umowa o podobnym charakterze) niezbędnym sprzętem do prawidłowej realizacji zamówienia w zakresie co najmniej poniższego sprzętu: a)maszyny do mechanicznego zamiatania powierzchni, b) maszyny do mechanicznego mycia powierzchni.
 
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dysponowania potencjałem technicznym w postaci maszyny do mechanicznego zamiatania powierzchni i maszyny do mechanicznego mycia powierzchni, przedstawił zobowiązanie firmy Rent4U Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego 29A, do udostępnienia Wykonawcy sprzętu, wskazanego powyżej, na okres od dnia 25.01.2012 roku do dnia 01.01.2013 roku.
 
Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 lit b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegając na zasobach innego podmiotu, w tym przypadku firmy Rent4U Sp. z o.o., zobowiązany był do złożenia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 
1)      oświadczenia firmy Rent4U Sp. z o.o., o braku podstaw do wykluczenia, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);
2)      aktualnego odpisu z właściwego rejestru firmy Rent4U Sp. z o.o., w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę w terminie do dnia 07 lutego 2012 r., do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
3.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe Połysk s.c. z siedzibą w Brodnicy Górnej (83-324), ul. ks. Bernarda Szuty 21, oferta nr 4. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nie zawiera specyfikacji cenowej stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem 15 pkt. 1., cena ofertowa wskazana w formularzu ofertowym powinna być określona w oparciu o załączoną do oferty specyfikację cenową (wzór stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i stanowić sumę ogólnej wartości świadczeń stanowiących odpowiednio sumę iloczynów cen jednostkowych brutto poszczególnych usług wskazanych w specyfikacji cenowej i szacowanej ilości wykonania danej usługi w danym okresie. Zamawiający nie mógł dokonać poprawek w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 Ustawy.
 
Specyfikacja cenowa jest nierozłączną częścią oferty, w której Wykonawca oferuje Zamawiającemu ceny poszczególnych usług, na podstawie której Zamawiający sporządza umowę i w jej następstwie zleca sukcesywnie i według swoich potrzeb wykonanie poszczególnych usług.
Zgodnie z powyższym, Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o uzupełnienie brakującego dokumentu, gdyż specyfikacja cenowa nie jest pełnomocnictwem ani dokumentem, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy i wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz.1817).
 
Poza tym Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych zgodnie z Rozdziałem 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentów w postaci:
1)   wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), zawierający co najmniej jedną usługę sprzątania obiektu budowlanego o powierzchni niemniejszej niż 500 m2, o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia,
2)   wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu dostępnego Wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), w tym co najmniej obejmującego poniższy sprzęt: 1) maszynę do mechanicznego zamiatania powierzchni, 2) maszynę do mechanicznego mycia powierzchni,
3)   oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 Ustawy, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Wykonawca załączył do oferty dwa, podpisane osobno przez każdego ze współwłaścicieli, oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 Ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów, gdyż mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
 
 
 
 
 
 
4.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Konsorcjum firm:
1.Impel Cleaning Sp. z o.o.
    ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
2.PRSP Sanipor Sp. z o.o.
   ul. Sportowa 8
   81-300 Gdynia
396.737,22
100
2
Konsorcjum firm:
1.JANTAR Sp. z o.o.
    ul. Zygmunta Augusta 71
    76-200 Słupsk
2.JANTAR 2 Sp. z o.o.
    ul. Zygmunta Augusta 71
    76-200 Słupsk
560.760,27
70,52
 
5.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum firm 1) Impel Cleaning Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118, 2) Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych Sanipor Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-300) przy ul. Sportowej 8.
Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 396.737,22 zł.
 
6.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przewidywany termin podpisania umowy: 21 luty 2012 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.02.2012
Data udostępnienia informacji: 14.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2012 10:40 Dodanie informacji Maciej Zaborski
14.02.2012 14:25 Dodanie informacji Maciej Zaborski