Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego w roku 2011


Gdynia dnia 02 maja 2011r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego w roku 2011.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2011r. pod numerem: 127985 - 2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33319 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego w roku 2011..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90910000-9 - Usługi sprzątania. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w roku 2011 usługi sprzątania obiektów Zamawiającego: 1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II 13D w Gdyni, 3) Budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście, 4) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni, 5) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni. 3. Szczegółowy opis czynności sprzątania zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania za pomocą własnego sprzętu, środków chemicznych i środków czystości. 5. Środki chemiczne używane do utrzymania czystości muszą posiadać świadectwo jakości zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny oraz wysoki standard jakości. Pozostałe środki czystości wykorzystywane przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi w tym środki przeznaczone do wypełnień podajników na papier toaletowy, ręczniki i mydło muszą posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny oraz wysoki standard jakości. 6. Wykonawca musi zapewnić stałą ekipę sprzątająca, a jeśli zajdzie konieczność zmiany pracownika zadba o prawidłowe przeszkolenie nowego pracownika w zakresie zadań i znajomości topografii obiektu. 7. Do obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie zaistniałych lub zauważonych usterek w sprzątanych przestrzeniach i pomieszczeniach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do powadzenia Dziennika wykonanych prac przez cały okres trwania umowy. W Dzienniku Wykonawca będzie odnotowywał na bieżąco (tj. w dniu ich wykonania) wszelkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy. Prace te będą potwierdzane w Dzienniku przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. W przypadku Stadionu Piłkarskiego Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest opisywać warunki pogodowe. 9. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową. 10. Po każdorazowym wykonaniu usługi nastąpi pisemne odebranie prac od Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej. 11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego znajdującego się na terenach objętych przedmiotem zamówienia. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości i częstotliwości sprzątań zgodnie z jego faktycznymi potrzebami. Wskazane ilości i częstotliwości sprzątań zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na sprzątanie w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 13. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 16. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 17. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Konsorcjum Firm JANTAR 2 Sp. z o.o. - lider, , ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.
  • Konsorcjum Firm JANTAR Sp. z o.o. - partner, ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 474114,38
  • Oferta z najniższą ceną: 474114,38 / Oferta z najwyższą ceną: 1469309,92
  • Waluta: PLN.
 
Gdynia, dnia 11 kwietnia 2011 r.
 
L.dz. 1786/JB/2011

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego w roku 2011" 

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.

1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Piotr Kulak AGRO-SERVICE
ul. Twarda 16 A, 40-761 Katowice
1.269.089,00
2
Konsorcjum Firm                                    "JANTAR 2" Sp. z o.o. - lider,               "JANTAR" Sp. z o.o. - partner
ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
474.146,80
3
IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
1.025.354,12
4
Adam Łysakowski P.H.U. AD-SERVICE
ul. A.W.P. 29/3, 84-100 Puck
1.469.309,92
5
Krzysztof Komajda LIRECO
ul. Benisławskiego 22 III/3, 81-173 Gdynia
540.705,42
 
2.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Piotr Kulak AGRO-SERVICE, ul. Twarda 16 A, 40-761 Katowice (oferta nr 1). Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w złożonych dokumentach powołuje się, przy wykazaniu spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, na doświadczenie innego podmiotu tj. PRB „Agro-Service" s.c. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganego zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 4 SIWZ pisemnego zobowiązania ww. podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawców o uzupełnienie brakujących dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy i wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r.). Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie pisemnego zobowiązania PRB „Agro-Service" s.c. do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas wykonania zamówienia, gdyż brakujący dokument nie jest dokumentem wymienionym w powyższym Rozporządzeniu.

3.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy IMPEL Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (oferta nr 3). Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca załączył do oferty Formularz Specyfikacji Cenowej niezgodny z załącznikiem nr 8 do SIWZ. W dokumencie brak wyceny pozycji dotyczących opróżnienia 10 koszy oraz wywiezienia śmieci po sprzątaniu w odniesieniu do Stadionu Narodowego Rugby oraz brak podsumowania całego okresu świadczenia usługi. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający nie mógł dokonać poprawek w ofercie.

4.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy wykluczono Wykonawcę Adam Łysakowski PHU AD-SERVICE, ul. Benisławskiego 22 III/3, 81-173 Gdynia (oferta nr 4), a jego ofertę zgodnie art. 24 ust. 4 Ustawy uznano za odrzuconą. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.

5.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Konsorcjum Firm                                    "JANTAR 2" Sp. z o.o. - lider,               "JANTAR" Sp. z o.o. - partner
ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
474.114,38
cena po uwzględnieniu poprawek rachunkowych
100
2
Krzysztof Komajda LIRECO
ul. Benisławskiego 22 III/3, 81-173 Gdynia
540.706,38
cena po uwzględnieniu poprawek rachunkowych
87,68
 
6.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Konsorcjum Firm "JANTAR 2" Sp. z o.o. - lider, "JANTAR" Sp. z o.o. - partner, ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk (oferta nr 2).
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo. Uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 474.114,38 zł.
 
7.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.04.2011
Data udostępnienia informacji: 12.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.05.2011 12:04 Dodanie informacji Maciej Zaborski
12.04.2011 10:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski