Świadczenie usługi ochrony podczas imprezy The Culture 2011 Tall Ships Regatta.

Gdynia dnia 31 sierpnia 2011 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Świadczenie usługi ochrony podczas imprezy The Culture 2011 Tall Ships Regatta.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2011 r. pod numerem: 232599 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227073 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony podczas imprezy The Culture 2011 Tall Ships Regatta..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające do zamówienia udzielonego w dniu 04 stycznia 2011 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. 2. Zamówienie uzupełniające polega na świadczeniu usługi ochrony podczas Imprezy odbywającej się pod nazwą The Culture 2011 Tall Ships Regatta, która odbywać będzie się na terenie Gdyni. 3. Ochrona imprezy ma być wykonywana: a) W Szkole Morskiej w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 10 w okresie od 01 września 2011 roku do 05 września 2011 roku. Ochrona obiektu ma być wykonywana w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony od godziny 1600 w dniu 01 września 2011 roku do godziny 2000 w dniu 05 września 2011 roku, b) Podczas parady załóg, która odbędzie się w dniu 03 września 2011 roku, na trasie parady oraz przy scenie. Wstępną trasę parady przedstawia załącznik nr 1 do Umowy. Ochrona parady ma być wykonywana w systemie: 6 (sześć) osób ochrony od godziny 1600 do godziny 1900 w dniu 03 września 2011 roku. 4. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości i harmonogramów świadczenia usług. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 5. W ramach usługi zabezpieczenia Imprezy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) zapewnienie ochrony pomieszczeń w Szkole Morskiej w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 10 (sal i auli wynajętych na potrzeby organizacji imprezy) oraz ochrona sprzętu i dokumentów pozostawionych w wynajmowanych pomieszczeniach, b) posiadanie przez osobę ochraniającą pomieszczenia w Szkole Morskiej w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 10 służbowego telefonu komórkowego z niezmiennym numerem, c) podczas parady przemarsz z uczestnikami ulicami miasta i ochrona sceny podczas wręczania nagród. 6. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do użycia oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego. Patrol składać się musi z co najmniej dwóch licencjonowanych pracowników ochrony (co najmniej pierwszego stopnia), posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu. 7. W ramach zabezpieczenia imprezy Wykonawca zobowiązany będzie współdziałać z Zamawiającym. 8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Witold Stochmiałek Firma Wiking Agencja Ochrony Mienia i Konwoje, ul. Krzywoustego 8, 81-035 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171928,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 1770,71
  • Oferta z najniższą ceną: 1770,71 / Oferta z najwyższą ceną: 1770,71
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie może być świadczone przez jednego wykonawcę w związku z udzieleniem w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 04 stycznia 2011 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu usługi uzupełniające w wysokości 35 % zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 171.928,53 PLN, w Euro 44.784,72. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu, zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ochrony dodatkowego obiektu Zamawiającego, ochronny dodatkowej imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego, zwiększenia ilości godzin ochrony na danym obiekcie. Niniejsze zamówienie dotyczy ochrony nowej imprezy Zamawiającego t.j. The Culture 2011 Tall Ships Regatta, i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.08.2011
Data udostępnienia informacji: 31.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2011 14:46 Dodanie informacji Maciej Zaborski