Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego

Gdynia, dnia 20 listopada 2019 roku
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej kwoty 750 000 euro
 
Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58  622-11-64, 622-35-74, REGON 191439845.
 
II. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art.138g ust.1 pkt. 1 Ustawy.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
 
III. Opis przedmiotu, zakres i wielkość zamówienia
1.    Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79710000-4 – usługi     ochroniarskie.
2.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego.
3.    Usługa ochrony mienia dotyczy terenu i wszystkich obiektów biurowo-administracyjnych, użytkowych i sportowych będących w zarządzie Zamawiającego:
1)      które znajdują się przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni,
2)      hala Gdynia Arena przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni,
3)     stadion rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni,
4)     teren i obiekt kompleksu sportowego przy ulicy Nauczycielskiej 9 w Gdyni,
5)     teren i obiekt kompleksu sportowego przy ulicy Radosnej w Gdyni,
6)     teren i obiekty morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia – Śródmieście,
7)    teren i obiekty ośrodka hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni,
8)    kąpieliska morskie w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY17), Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) i Redłowie (przy zejściu z ul. Ejsmonda wejście GDY 11).
4.    Szczegółowy opis i zakres zamówienia został określony w załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
5.    Pracownicy realizujący usługi ochrony określone przedmiotem zamówienia, muszą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.)  i co najmniej 9 (dziewięciu) pracowników musi być wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt.
6.    Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia pracowników realizujących usługi ochrony na obiektach Zamawiającego (z wyłączeniem obiektu przy ulicy Radosnej w Gdyni) przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osób, o których mowa wyżej.
W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w §18 ust. 7 umowy.
7.    Zamawiający informuje, iż w związku z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1778), Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu musi uwzględnić w oferowanej cenie składniki kosztowe w postaci obowiązującej prawnie od 01 stycznia 2020 r. minimalnej stawki godzinowej za pracę w 2020 roku.
 
IV. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od
godz. 12:00 dnia 27 grudnia 2019 roku do godziny 12:00 dnia 27 grudnia 2020 roku.
 
V. Kryterium oceny ofert.
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich   znaczeniem:
1)    Cena brutto oferty  -  waga 80%,
2)    Doświadczenie Wykonawcy – waga 20 %.
2.    Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, która uzyska największą ilość punktów.
3.    Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawiera Instrukcja dla Wykonawców (stanowiąca załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu).
4.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymogom określonym w Ogłoszeniu i Instrukcji dla Wykonawcy oraz uzyska największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert.
 
VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1.    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9) do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 9:30.
Sekretariat Zamawiającego czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01) w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 10:00.
 
VII.    Informacje dodatkowe.
1.    Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 20.11.2019
Data udostępnienia informacji: 20.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 15:14 zmiana kategorii publikacji Tomasz Klein
20.12.2019 08:11 Aktualizacja treści Tomasz Klein
12.12.2019 13:26 Aktualizacja treści Tomasz Klein
29.11.2019 12:53 Aktualizacja treści Tomasz Klein
27.11.2019 08:36 Aktualizacja treści Tomasz Klein
26.11.2019 13:19 Aktualizacja treści Joanna Szabłowska
20.11.2019 14:23 Dodanie informacji Tomasz Klein