Sprzedaż 31 biletów na podróż drogą morską z Turku (Finlandia) do Gdyni (Polska)

Gdynia dnia 19 sierpnia 2011 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Sprzedaż 31 biletów na podróż drogą morską z Turku (Finlandia) do Gdyni (Polska).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2011 r. pod numerem: 223535 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193363 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż 31 biletów na podróż drogą morską z Turku (Finlandia) do Gdyni (Polska)..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia umowy jest sprzedaż 31 biletów na podróż drogą morską w dniach 27 sierpnia do 4 września 2011r. z Turku (Finlandia) do Gdyni (Polska) na jednostkach klasy A i B. 2. Zakupiony bilet uprawnia do: a) otrzymania miejsc do spania, b) otrzymywania pełnego trzy posiłkowego wyżywienia wraz z napojami, c) otrzymania pomocy procedurach wizowych, 3. W ramach zakupionego biletu Wykonawca przeszkoli osoby biorące udział w rejsie w zakresie prawidłowego zachowania się na jednostce pływającej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.60.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • At Sea Sail Training Marine Etablissement, Gebouw 39 Kattenburgerstraat 7, Amsterdam, kraj/woj. Holandia.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97510,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 25400,00
  • Oferta z najniższą ceną: 25400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25400,00
  • Waluta: EUR.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z podpisaną umową na organizację regat The Culture 2011 Tall Ships Regatta pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Tall Ships International Limited, Gmina zobowiązała się do zakupu 31 biletów na podróż drogą morską w dniach 27 sierpnia do 4 września 2011 roku z Turku (Finlandia) do Gdyni (Polska), na jednostkach klasy A i B, biorących udział w Tall Ships Regatta. Zapewnienie biletów dla 31 osób możliwe jest na jednostkach: Gulden Leeuw, Thalassa, Tecla. Tall Ships International Limited jako główny organizator imprezy, który jest jedynym podmiotem wyłącznie uprawnionym do korzystania z praw własności intelektualnej dotyczących w/w regat, w tym nazwy regat oraz logo regat, wyłonił firmę At Sea Sail Training jako wykonawcę przedmiotowej usługi. Tak więc zlecenie zamówienia At Sea Sail Training jest zasadne, gdyż jest ona jedynym Wykonawcą mogącym wykonać niniejsze zamówienie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.08.2011
Data udostępnienia informacji: 19.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2011 14:09 Dodanie informacji Maciej Zaborski