Sprzątanie i utrzymanie czystości gdyńskich plaż i przystani jachtowej w 2018 roku

Ogłoszenie nr 500081638-N-2017 z dnia 28-12-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Sprzątanie i utrzymanie czystości gdyńskich plaż i przystani jachtowej w 2018 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621992-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie i utrzymanie czystości gdyńskich plaż i przystani jachtowej w 2018 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.89.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90680000-7 – usługi sprzątania plaż. 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości plaż i przystani jachtowej położonych na terenie miasta Gdyni o łącznej długości około 10 km, z wyłączeniem miejsc wygrodzonych na prowadzenie działalności przez osoby trzecie. 3. Usługi dotyczą następujących plaż i terenów: 1) (Rejon A) Plaża Babie Doły (od wejścia nr 1 do wejścia nr 3), powierzchnia plaży – 24.575 m2, pow. terenów zielonych – 61.229 m2 - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 24 SIWZ, 2) (Rejon B) Plaża Oksywie (od wejścia nr 3 do wejścia nr 5), powierzchnia plaży – 10.000 m2, pow. terenów zielonych – 11.014 m2 - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 25 SIWZ, 3) (Rejon C): a) Plaża Śródmieście (od wejścia nr 6 do wejścia nr 11) łącznie z placem zabaw, budynkiem sanitarnym dla ratownika i drewnianymi trapami; powierzchnia plaży – 40.500 m2, powierzchnia terenów zielonych – 5.311 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 9-11 SIWZ, oraz Siłownia zewnętrzna na Bulwarze Nadmorskim – 162 m2, b) przystań jachtowa; powierzchnia przystani 10.320 m2, powierzchnia akwenu wodnego 37.000 m2 - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 26 SIWZ, c) teren położony przy Bulwarze Nadmorskim, obręb Gdynia nr 0026 Śródmieście, działka 3041 (poprzednio KM 134 obręb Gdynia działka nr 129/1) o łącznej powierzchni 1.426 m² - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 27 SIWZ, 4) (Rejon D) Plaża Redłowo - Kąpielisko Strzeżone (od wejścia nr 11 do 12), powierzchnia plaży 13.332 m2, pow. terenów zielonych 2.550 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 11-14 do SIWZ, 5) (Rejon E) Plaża Od Opaski Betonowej Do Cypla Redłowskiego (Klifu) (od wejścia nr 13 do wejścia nr 14), powierzchnia plaży – 15.119 m2, pow. terenów zielonych – 5.139 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 14-15 do SIWZ, 6) (Rejon F) Plaża Od Cypla Redłowskiego Do Mola w Orłowie (od wejścia nr 15 do wejścia nr 16), powierzchnia plaży – 6.528m2, pow. terenów zielonych – 6.352 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 16-17 do SIWZ, 7) (Rejon G) Plaża Od Mola w Orłowie z Wejściem na Plażę Przy ulicy Przebendowskich (od wejścia nr 16 do 18), powierzchnia plaży – 8.894m2, pow. terenów zielonych – 6.846 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 18-19 do SIWZ, 8) (Rejon H) Plaża Od Wjazdu Od Kolibek Do Granicy Administracyjnej Sopotu (od wejścia nr 18 do 20), powierzchnia plaży – 31.959 m2, pow. terenów zielonych – 19.866 m2 – zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 20-23 do SIWZ, w granicach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ „Granice plaż i terenów objętych oczyszczaniem”. Razem powierzchnia plaż od Babich Dołów do granicy administracyjnej Sopotu wynosi ok. 150.907 m2, przystani jachtowej położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 13 A (zwanej dalej „Mariną”) 10.320 m2, akwenu wodnego Mariny 37.000 m2, a pozostałych terenów tj. terenów zielonych, skarp, kamieni, schodów itp.– ok. 119.333 m2. Ogółem powierzchnia do oczyszczania – ok. 317.960 m2. 4. Charakterystyka i zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia: 1) Sprzątanie ręczne - (nie dotyczy terenu Mariny) – obejmuje: a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z całego terenu objętego zamówieniem łącznie z glonami, wodorostami odkładającymi się wzdłuż linii brzegowej, drewnem, padliną, b) następnie zagrabienie i wyrównanie powierzchni piasku w miejscach występowania zagłębień i pagórków, c) zamiatanie schodów, d) mycie barier, ławek i balustrad (nie dotyczy mola w Orłowie), e) w rejonie plaży Gdynia Śródmieście zamiatanie drewnianych trapów, f) w rejonie plaży Gdynia Orłowo zamiatanie mola i Alei Kukowskiego, g) w rejonie plaży Gdynia Orłowo w miejscu dopuszczającym wprowadzanie psów na plażę (plaża na szerokości do 100 m) - sprzątnięcie plaży ze wszystkich zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, h) w rejonie plaży Gdynia Orłowo w razie konieczności usuwanie wody z dwóch zadaszeń miejsc odpoczynku usytuowanych na trapie/zejściu ma plażę miejską, i) w rejonie plaży Gdynia Oksywie w miejscu dopuszczającym wprowadzanie psów na plażę (plaża na szerokości do 100 m) - sprzątnięcie plaży ze wszystkich zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, j) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, k) sprzątanie dwóch przebieralni będących integralną częścią budynku sanitarnego dla ratowników na plaży Gdynia Śródmieście. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.06 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach wszystkich plaż – plaża Redłowo, plaża Babie Doły, plaża Śródmieście łącznie z placem zabaw i budynkiem sanitarnym dla ratownika, plaża Orłowo łącznie ze sprzątaniem części plaży dopuszczającej wprowadzanie psów, plaża Oksywie łącznie ze sprzątaniem części plaży dopuszczającej wprowadzanie psów, codziennie, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, sprzątanie ręczne w okresie 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00. W sezonie zimowym przypadającym na okres: • od 01.01 do 30.04: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście (bez placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika) 3 (trzy) razy w tygodniu w rejonie plaż Redłowo, Orłowo 9 (dziewięć) razy w miesiącu (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona z częstotliwością co najmniej 1 raz w każdym tygodniu), w rejonie plaż Babie Doły i Oksywie 2 (dwa) razy w miesiącu, w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika 19 (dziewiętnaście) razy w miesiącu, średnio co drugi dzień, • od 01.05 do 31.05: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście oraz w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika codziennie, w rejonie plaży Redłowo 3 (trzy) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, środę, i sobotę, plaży Orłowo 4 (cztery) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę, oraz na części plaży w Orłowie (część plaży dopuszczającej wprowadzanie psów) 3 (trzy) razy w tygodniu w pozostałe dni tygodnia tj. wtorek, czwartek oraz niedziela, w rejonie plaż Babie Doły i Oksywie (łącznie ze sprzątaniem części plaży dopuszczającej wprowadzanie psów) 2 (dwa) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek i piątek, oraz na części plaży w Oksywiu (część plaży dopuszczającej wprowadzanie psów) 5 (pięć) razy w tygodniu w pozostałe dni tygodnia tj. sobota, niedziela, oraz od wtorku do czwartku, • od 01.10 do 31.12: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście (bez placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika) 3 (trzy) razy w tygodniu, w rejonach plaż Redłowo, Orłowo 6 (sześć) razy w miesiącu, (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona z częstotliwością co najmniej 1 raz w każdym tygodniu) w rejonie plaży Babie Doły i Oksywie 2 (dwa) razy w miesiącu, w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika 19 (dziewiętnaście) razy w miesiącu, średnio co drugi dzień, - chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi. 2) Oczyszczanie piasku – obejmuje: a) mechaniczne przesiewanie piasku plażowego na głębokość konieczną do wyeliminowania na głębokości najmniej 15 cm zanieczyszczeń typu: niedopałki po papierosach, odpady bytowo-gospodarcze, inne pochodzenia organicznego, b) napowietrzenie i spulchnienie piasku poprzez odwrócenie jego spodniej warstwy, c) wyrównanie terenu plaż celem likwidacji zagłębień i pagórków, d) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.05 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach plaż Babie Doły, Śródmieście, Redłowo, Orłowo na każdorazowe polecenie Zamawiającego (oczyszczanie piasku w okresie 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 160-ciu (stu sześćdziesięciu) takich zabiegów w okresie letnim w tym Zamawiający przewiduje 20 (dwadzieścia) zabiegów na plaży Babie Doły, 60 (sześćdziesiąt) zabiegów na plaży Śródmieście, 40 (czterdzieści) zabiegów na plaży Redłowo, 40 (czterdzieści) zabiegów na plaży Orłowo – przy czym 1 zabieg oznacza jedną usługę oczyszczania piasku na jednej plaży. 3) Napowietrzanie piasku – obejmuje zespół mechanicznych czynności zmierzających do napowietrzania piasku a następnie równanie powierzchni plaży poprzez bronowanie i grabienie. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.05 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach plaż Babie Doły, Śródmieście, Redłowo, Orłowo na każdorazowe polecenie Zamawiającego (napowietrzanie piasku w okresie 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). W sezonie zimowym przypadającym na okres od 01.01 do 30.04 oraz 01.10 do 31.12 usługa świadczona będzie w rejonach plaż Babie Doły, Śródmieście, Redłowo, Orłowo na każdorazowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 110-ciu (stu dziesięciu) takich zabiegów w okresie letnim w tym Zamawiający przewiduje 15 (piętnaście) zabiegów na plaży Babie Doły, 35 (trzydzieści pięć) zabiegów na plaży Śródmieście, 35 (trzydzieści pięć) zabiegów na plaży Redłowo, 25 (dwadzieścia pięć) zabiegów na plaży Orłowo, oraz 10 (dziesięć) takich zabiegów w okresie zimowym w tym Zamawiający przewiduje po 2 (dwa) zabiegi na plaży Babie Doły i Redłowo i po 3 (trzy) zabiegi na plaży Śródmieście i Orłowo – przy czym 1 zabieg oznacza jedną usługę napowietrzania piasku na jednej plaży. 4) Sprzątanie terenów zielonych – obejmuje: a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z całego terenu objętego sprzątaniem wraz z bieżącym utrzymaniem w czystości i w należytym stanie dojść na plażę, b) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.06 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach wszystkich plaż codziennie, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, (sprzątanie terenów zielonych w dniach od 15.06 do 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). W sezonie zimowym przypadającym na okres: • od 01.01 do 30.04: usługa świadczona będzie w rejonie plaży Śródmieście 3 (trzy) razy w tygodniu, w rejonach plaż Redłowo, Orłowo 9 (dziewięć) razy w miesiącu (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona z częstotliwością co najmniej 1 raz w każdym tygodniu), a w rejonie plaży Babie Doły i Oksywie 2 (dwa) razy w miesiącu, • od 01.05 do 31.05: usługa świadczona będzie w rejonie plaży Śródmieście codziennie, tj. , w rejonach plaż Redłowo 3 (trzy) razy w tygodniu, Orłowo 4 (cztery)razy w tygodniu, a w rejonie plaży Babie Doły i Oksywie 2 (dwa) razy w tygodniu, • od 01.10 do 31.12: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście 3 (trzy) razy w tygodniu, w rejonach plaż Redłowo, Orłowo 6 (sześć) razy w miesiącu, (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona z częstotliwością co najmniej 1 raz w każdym tygodniu) w rejonie plaży Babie Doły i Oksywie 2 (dwa) razy w miesiącu, - chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi. 5) Sprzątanie zanieczyszczeń – obejmuje usunięcie większego rodzaju nieczystości stałych na plażach, w szczególności pozostałości posztormowych (np. powalone drzewa na przejściach komunikacyjnych, wyrzucony sprzęt użytkowy, padlina) również przy użyciu niezbędnego sprzętu mechanicznego. Nie uwzględnia się sytuacji ponadstandardowych jak: tornado, nawałnica, wichura. Sprzątanie zanieczyszczeń piasku w sezonie letnim w dniach od 15.06 do 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00. Usługa świadczona będzie stosownie do takiej konieczności, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest sam do bieżącej kontroli terenu objętego tą usługą i do wykonania usługi w razie zaistnienie takiej potrzeby, a także na każde polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 40-ciu (czterdziestu) takich zabiegów w sezonie zimowym przypadającym na okres od 01.01-31.05 oraz od 01.10. do 31.12 (w tym Zamawiający przewiduje 5 (pięć) zabiegów na każdej z plaż), oraz 15 (piętnaście) takich zabiegów w sezonie letnim przypadającym na okres od 01.06 do 30.09 (w tym Zamawiający przewiduje 3 zabiegów na każdej z plaż) – przy czym 1 zabieg oznacza jedną usługę sprzątania zanieczyszczeń na jednej plaży. 6) Opróżnianie koszy - w ramach tej usługi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia na terenach objętych usługą własnych koszy na śmieci, metalowych, stabilnych, o pojemności ok. 50 l, (z wyjątkiem 10 koszy znajdujących się przy placu zabaw na terenie plaży Śródmieście, będących własnością Zamawiającego), w następującej ilości: a) w sezonie letnim w okresie 01.05 – 30.09 - średnio w odległości co 25 m od siebie w rejonach plaż strzeżonych tj. w ilości Babie Doły – 60 sztuk, Śródmieście – 100 sztuk, Redłowo – 100 sztuk, Orłowo – 120 sztuk, i w odległości średnio co 50 m od siebie w rejonie plaży Oksywie w ilości 40 sztuk, b) w sezonie zimowym tj. od 01.04 do 30.04 oraz 01.10-31.12 – rejon plaży Śródmieście – 12 sztuk, rejon plaży Redłowo – 3 sztuki, rejon plaży Orłowo – 12 sztuk, i do opróżniania koszy własnych i będących własnością Zamawiającego (10 koszy znajdujących się przy placu zabaw na terenie plaży Gdynia Śródmieście), które polega na wyjęciu worka ze śmieciami i włożeniu nowego worka z tworzywa sztucznego biodegradowalnego a także na zebraniu śmieci w okolicy kosza, które wydostały się z niego wskutek przepełnienia, wywrócenia się kosza lub wiatru. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów i nieczystości celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.06 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach wszystkich plaż i w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika codziennie, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi. Wykonawca w ramach jednej jednostki miary usługi (jeden dzień na jednej plaży) zobowiązany jest na bieżąco dbać o czystość koszy i nie dopuścić do ich przepełnienia. W sezonie zimowym przypadającym na okres: • od 01.04 do 30.04: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście (bez placu zabaw i przyległego budynku sanitarnego dla ratownika), 3 (trzy) razy w tygodniu, w rejonie plaż Redłowo, Orłowo 9 (dziewięć) razy w miesiącu (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona co najmniej 1 raz w każdym tygodniu), w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika na plaży Śródmieście 19 razy w miesiącu, średnio co drugi dzień, • od 01.05 do 31.05: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście i w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika codziennie, w rejonie plaży Redłowo 3 (trzy) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, środę i sobotę, w rejonie plaży Orłowo 4 (cztery) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę, w części plaży dla psów (trzy) w pozostałe dni tygodnia, rejonie plaż Babie Doły i Oksywie 2 (dwa) razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek i piątek, w rejonie plaży dla psów Oksywie w pozostałe dni tygodnia (pięć). • od 01.04.do 30.03 oraz 01.10 do 31.12: usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście (bez placu zabaw i przyległego budynku sanitarnego dla ratownika), 3 (trzy) razy w tygodniu, w rejonie plaż Redłowo, Orłowo 6 (sześć) razy w miesiącu (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona co najmniej 1 raz w każdym tygodniu), w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika na plaży Śródmieście 19 razy w miesiącu, średnio co drugi dzień, - chyba że Zamawiający dokona rezygnacji lub zleci dodatkowy termin świadczenia usługi na którejkolwiek z plaż lub terenów objętych przedmiotem zamówienia. W ramach usługi do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także w okresie sezonu letniego (w dniach 15.06 – 30.09) odbiór i wywóz śmieci z postawionych na plażach obiektów socjalno-sanitarnych (plaża Babie Doły, Śródmieście, Orłowo, Redłowo). Wykonawca zobowiązany jest dbać o estetykę koszy, w tym przede wszystkim winny być w jednolitym kolorze, odświeżone, pomalowane bez śladów rdzy, czy też odpryśniętej farby. 7) Sprzątanie dyżurne – obejmuje zapewnienie stałej obsługi plaż w godz. 10:00 – 18:00 w zakresie zbierania na bieżąco śmieci i zanieczyszczeń, w szczególności tych pozostawianych na plaży przez jej użytkowników (turystów), a także grabienie obszaru boisk do rozgrywek sportowych organizowanych przez Zamawiającego na terenie plaż, w następującej obsadzie osobowej: a) plaża Babie Doły i Oksywie – 1 osoba, b) plaża Śródmieście - 2 osoby, c) plaża Redłowo - 1 osoby, d) plaża Orłowo - 1 osoba. Jednostką miary usługi sprzątania dyżurnego jest jeden dzień obsługi na jednej plaży, z tym zastrzeżeniem, że plaża Babie Doły i plaża Oksywie, w tym przypadku traktowane są jako jedna plaża. Usługi sprzątania dyżurnego na terenie plaż, o których mowa powyżej świadczone będą codziennie w okresie letnim przypadającym na okres od 01.06 do 31.08, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w pozostałe dni jedynie na dodatkowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje ok. 4 (czterech) zabiegi w okresie zimowym (w tym Zamawiający przewiduje 1 zabieg na każdej plaży). 8) Zimowe utrzymanie schodów – obejmuje odśnieżanie i oczyszczanie z lodu schodów oraz wejść i zejść na wszystkie plaże objęte zakresem zamówienia, w tym trapów na plaży Śródmieście, tarasów i mola w Orłowie. Usługa zimowego utrzymania schodów będzie świadczona w okresie zimowym stosownie do takiej konieczności, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest sam do bieżącej kontroli terenu objętego tą usługą i do wykonania usługi w razie zaistnienie takiej potrzeby, a także na każde polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 150-ciu (sto pięćdziesiąt) takich zabiegów w okresie obowiązywania umowy, (w tym Zamawiający przewiduje 30 zabiegów na każdej z plaż) – przy czym 1 zabieg oznacza jedną usługę zimowego utrzymania schodów na jednej plaży. 9) Sprzątanie ręczne Mariny – obejmuje: a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z terenów zielonych umiejscowionych przed i za biurem bosmanatu przystani, parkingu miejskiego, Nabrzeży Młodych Żeglarzy i Beniowskiego, Falochronu Wschodniego oraz drogi dojazdowej i wyjazdowej, b) wywóz odpadów i nieczystości w tym padliny zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.05 do 30.09 usługa świadczona będzie codziennie przez 4 godziny przez jedną osobę Wykonawcy, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi (sprzątanie ręczne Mariny w okresie 15.06 – 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 9:00). Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 153-ech (stu pięćdziesięciu trzech) takich zabiegów w sezonie letnim. W sezonie zimowym przypadającym na okres od 01.01 do 30.04 oraz od 01.10 do 31.12 usługa świadczona będzie jedynie na polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie 14 (czternastu) takich zabiegów. 10) Zamiatanie Mariny – obejmuje oczyszczenie Nabrzeży Beniowskiego i Młodych Żeglarzy, Falochronu Wschodniego oraz drogi dojazdowej i wyjazdowej z przystani samojezdną zamiatarką mechaniczną przeznaczoną do zamiatania chodników o masie własnej poniżej 1 tony. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.05 do 30.09 usługa świadczona będzie na każdorazowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 7-ciu (siedmiu) takich zabiegów w sezonie letnim. 11) Sprzątanie zanieczyszczeń z wody – dot. akwenu wodnego Mariny - obejmuje usunięcie z wody nieczystości stałych w tym padliny przy użyciu odpowiedniego sprzętu np. czerpaków. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.05 do 30.09 usługa świadczona będzie na każdorazowe polecenie Zamawiającego (sprzątanie zanieczyszczeń z wody w okresie 01.05 – 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 20-tu (dwudziestu) takich zabiegów w sezonie letnim. W sezonie zimowym przypadającym na okres od 01.01 do 31.04 oraz od 01.10 do 31.12 usługa świadczona będzie na każdorazowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 5-ciu (pięciu) takich zabiegów w sezonie zimowym. 12) Odśnieżanie Mariny - obejmuje odśnieżanie i oczyszczanie z lodu drogi dojazdowej i wyjazdowej z Mariny, dróg wewnętrznych tj. Nabrzeża Beniowskiego i Nabrzeża Młodych Żeglarzy oraz parkingu Mariny. Usługa odśnieżania Mariny będzie świadczona w okresie zimowym stosownie do takiej konieczności, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest sam do bieżącej kontroli terenu objętego tą usługą i do wykonania usługi w razie zaistnienie takiej potrzeby, a także na każde polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 16-u (szesnastu) takich zabiegów w okresie obowiązywania umowy. 13) Sprzątanie ręczne terenu przy Bulwarze Nadmorskim – obejmuje: a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z całego terenu objętego zamówieniem, b) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim przypadającym na okres od 01.05 do 30.09 usługa świadczona będzie codziennie, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, (sprzątanie ręczne winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). Przewiduje się 153 takie zabiegi. W sezonie zimowym przypadającym na okres: od 01.01 do 30.04 oraz od 01.10 do 31.12: usługa świadczona będzie raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi. Przewiduje się 1 (jeden) zabieg w tygodniu 14) Koszenie trawy terenu przy Bulwarze Nadmorskim – obejmuje: a) koszenie trawnika oraz zgrabienie odpadu, b) wywóz odpadów zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami W sezonie letnim przypadającym na okres od 18.05 do 30.09 usługa świadczona będzie stosownie do takiej konieczności, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest sam do bieżącej kontroli terenu objętego tą usługą i do wykonania usługi w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także na każde polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 10 (dziesięciu) takich zabiegów w okresie obowiązywania umowy (koszenie winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). 5. Zamawiający szacuje, że poszczególne usługi oczyszczania będą świadczone z zakładaną ilością i częstotliwością opisaną w Rozdziale 3 ust.5 SIWZ. 6. W przypadku zmiany okoliczności oraz zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od ilości i częstotliwości świadczenia usług określonych w Rozdziale 3 ust.5 SIWZ. 7. W przypadku polecenia Zamawiającego wykonania usługi usługa ta winna być wykonana przez Wykonawcę niezwłocznie, chyba że Zamawiający wskaże lub strony ustalą inny termin jej wykonania. 8. Wykonawca po wykonaniu każdej usługi powinien każdorazowo zwrócić się o potwierdzenie jej wykonania do Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. 10. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę pojawienia się na wodzie plam ropopochodnych Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić niezwłocznie Urząd Morski oraz Zamawiającego. W przypadku znalezienia martwego zwierzęcia, w szczególności ptaka, Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Straż Miejską. 11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców. 12. Rozliczenie stron za wykonanie zamówienia dokonywane będzie za okresy miesięczne w oparciu o faktycznie wykonane przez Wykonawcę usługi. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). pracowników obsługujących maszyny niezbędne do realizacji zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osób, o których mowa wyżej. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90680000-7
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 732323.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Delta Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gołębia 1
Kod pocztowy: 81-185
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 732834
Oferta z najniższą ceną/kosztem 732834
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 732834
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.12.2017
Data udostępnienia informacji: 29.12.2017