Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie od V do VIII części postępowania na udostępnienie pontonów pływających

Gdynia, dnia 7 lipca 2014 roku.
L.dz. 4784/2014                                                                  
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.41.2014     
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE OD V DO VIII CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Udostępnienie pontonów pływających przeznaczonych do pracy na wodzie dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania w odniesieniu do części od V do VIII postępowania na „Udostępnienie pontonów pływających przeznaczonych do pracy na wodzie dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
I.     V część zamówienia - ponton nr 5 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.
Nijverheidsweg 1
3274 KJ Heinenoord
Holandia (The Netherlands)
133.716,00
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.
Nijverheidsweg 1
3274 KJ Heinenoord
Holandia (The Netherlands)
133.715,76
po dokonaniu poprawek rachunkowych
100
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
   
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V. z siedzibą w Holandii, 3274 KJ Heinenoord, Nijverheidsweg 1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  133.715,76 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że odnośnie V części postępowania złożono tylko jedną ofertę, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 8 lipca  2014 roku.
II.          VI część zamówienia - ponton nr 6 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.
Nijverheidsweg 1
3274 KJ Heinenoord
Holandia (The Netherlands)
133.716,00
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.
Nijverheidsweg 1
3274 KJ Heinenoord
Holandia (The Netherlands)
133.715,76
po dokonaniu poprawek rachunkowych
100
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V. z siedzibą w Holandii, 3274 KJ Heinenoord, Nijverheidsweg 1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  133.715,76 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że odnośnie VI części postępowania złożono tylko jedną ofertę, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 8 lipca  2014 roku.
III.          VII część zamówienia - ponton nr 7 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.
Nijverheidsweg 1
3274 KJ Heinenoord
Holandia (The Netherlands)
133.716,00
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.
Nijverheidsweg 1
3274 KJ Heinenoord
Holandia (The Netherlands)
133.715,76
po dokonaniu poprawek rachunkowych
100
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V. z siedzibą w Holandii, 3274 KJ Heinenoord, Nijverheidsweg 1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  133.715,76 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że odnośnie VII części postępowania złożono tylko jedną ofertę, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 8 lipca  2014 roku.
IV.          VIII część zamówienia - ponton nr 8 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.
Nijverheidsweg 1
3274 KJ Heinenoord
Holandia (The Netherlands)
133.716,00
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.
Nijverheidsweg 1
3274 KJ Heinenoord
Holandia (The Netherlands)
133.715,76
po dokonaniu poprawek rachunkowych
100
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V. z siedzibą w Holandii, 3274 KJ Heinenoord, Nijverheidsweg 1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  133.715,76 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że odnośnie VIII części postępowania złożono tylko jedną ofertę, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 8 lipca  2014 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.06.2014
Data udostępnienia informacji: 08.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2014 12:39 Korekta Maciej Zaborski
08.07.2014 12:38 Dodanie informacji Maciej Zaborski