Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie od I do IV części postępowania na udostępnienie pontonów pływających

Gdynia, dnia 7 lipca 2014 roku.
L.dz. 4783/2014                                                                  
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.41.2014     
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE OD I DO IV CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Udostępnienie pontonów pływających przeznaczonych do pracy na wodzie dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania w odniesieniu do części od I do IV postępowania na „Udostępnienie pontonów pływających przeznaczonych do pracy na wodzie dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
I.          I część zamówienia - ponton nr 1 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, dopuszczalna ładowność maksymalna 6 ton / m kw.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Euromos Sp. z o.o.
ul. Czechosłowacka 3
81-969 Gdynia
10.516,50
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Euromos Sp. z o.o.
ul. Czechosłowacka 3
81-969 Gdynia
10.516,50
100
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Euromos Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-969) przy ulicy Czechosłowackiej 3. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  10.516,50 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że odnośnie I części postępowania złożono tylko jedną ofertę, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 8 lipca  2014 roku.
 
II.          II część zamówienia - ponton nr 2 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.
 
1.                  W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.
ul. T. Wendy 15
81-341 Gdynia
12.300,00
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.
ul. T. Wendy 15
81-341 Gdynia
12.300,00
100
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Morską Agencję Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ulicy T. Wendy 15. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  12.300,00 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że odnośnie II części postępowania złożono tylko jedną ofertę, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 8 lipca  2014 roku.
III.          III część zamówienia - ponton nr 3 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.
 
1.                  W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.
ul. T. Wendy 15
81-341 Gdynia
12.300,00
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.
ul. T. Wendy 15
81-341 Gdynia
12.300,00
100
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Morską Agencję Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ulicy T. Wendy 15. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  12.300,00 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że odnośnie III części postępowania złożono tylko jedną ofertę, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 8 lipca  2014 roku.
IV.          IV część zamówienia - ponton nr 4 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.
1.                  W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.
ul. T. Wendy 15
81-341 Gdynia
12.300,00
 
 
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.
ul. T. Wendy 15
81-341 Gdynia
12.300,00
100
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Morską Agencję Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ulicy T. Wendy 15. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  12.300,00 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że odnośnie IV części postępowania złożono tylko jedną ofertę, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 8 lipca  2014 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.06.2014
Data udostępnienia informacji: 08.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2014 12:33 Dodanie informacji Maciej Zaborski