Rozstrzygnięcie postępowania na „Wykonanie prac pielęgnacyjno-renowacyjnych na przyszkolnych boiskach z nawierzchni ze sztucznej trawy w Gdyni"

Gdynia, dnia 14 sierpnia 2019 roku
 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.56.2019

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie prac pielęgnacyjno-renowacyjnych na przyszkolnych boiskach z nawierzchni ze sztucznej trawy  zlokalizowanych na terenie Gdyni”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” - 60%, kryterium „Termin wykonania pojedynczego zabiegu czyszczenia” - 20%, kryterium „Termin wykonania pojedynczego zabiegu  szczotkowania” - 20%).
  
2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę HEIN Sp. z o. o., z siedzibą w Miszewie (80-297 Banino) przy ulicy Gdyńskiej 92. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    cena brutto 60% = 60 punktów,
2)    termin wykonania pojedynczego zabiegu czyszczenia  20% = 20 punków,
3)    termin wykonania pojedynczego zabiegu  szczotkowania 20% = 20 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 72.636,38 zł.
 
3. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 20 sierpnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 14.08.2019
Data udostępnienia informacji: 14.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2019 14:44 Dodanie informacji Tomasz Klein