Rozstrzygnięcie postępowania na Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Gdynia, dnia 23 czerwca 2014 roku.
L. dz. 4176/2014
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.24.2014

 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Damian Golicki
HDinstal  Damian Golicki
ul. Tadeusza Rejtana 58
83-110 Tczew
7.601,40
2.
Małgorzata Sieja, Ryszard Sieja
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ELTECH s.c.
ul. Plażowa 22
77-400 Złotów
13.831,35
3.
Zbigniew Powarzyński
Zakład Usług Elektrycznych Zbigniew Powarzyński
ul. Rzemieślnicza 9
82-500 Kwidzyn
9.628,23
4.
Mariusz Maszota
PUH „EL PROFESSIONAL"  Mariusz Maszota
ul. Modrzewiowa 4a/26
81-074 Gdynia
11.784,02
5.
Jerzy Kunda
Biuro Obsługi Budownictwa i Energetyki Jerzy Kunda
ul. Tczewska 52/1 83-031 Łęgowo
8.793,27
6.
Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ" Sp. z o.o.
ul. Rotterdamska 7
81-337 Gdynia
6.155,66
 
2.    Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Jerzego Kunda prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Obsługi Budownictwa i Energetyki Jerzy Kunda z siedzibą w Łęgowie (83-031) przy ulicy Tczewskiej 52/1, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do dnia 17 czerwca 2014 roku, tj:
1)    wykazu wykonanych lub wykonywanych usług,  zawierającego co najmniej jedną usługę polegającą na pomiarach instalacji elektrycznych za łączną kwotę nie mniejszą niż 6.000,00 zł brutto, o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, należycie wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania, Zamawiającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ),
2)    dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w postaci:
a)    poświadczenia w przypadku usług już wykonanych, lub
b)    poświadczenia wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku usług nadal wykonywanych, lub
c)    oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a) lub b).
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących    dokumentów.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
3.      Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ" Sp. z o.o.
ul. Rotterdamska 7
81-337 Gdynia
6.155,66
100
2.
Damian Golicki
HDinstal  Damian Golicki
ul. Tadeusza Rejtana 58
83-110 Tczew
7.908,90
po dokonaniu poprawek rachunkowych
77,83
3.
Zbigniew Powarzyński
Zakład Usług Elektrycznych Zbigniew Powarzyński
ul. Rzemieślnicza 9
82-500 Kwidzyn
9.628,26
po dokonaniu poprawek rachunkowych
63,93
4.
Mariusz Maszota
PUH „EL PROFESSIONAL"  Mariusz Maszota
ul. Modrzewiowa 4a/26
81-074 Gdynia
11.784,02
52,24
5.
Małgorzata Sieja, Ryszard Sieja
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ELTECH s.c.
ul. Plażowa 22
77-400 Złotów
13.831,35
44,51
 
4.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-337), ul. Rotterdamska 7. Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 6.155,66 zł.
 
5.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 01 lipca 2014 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.06.2014
Data udostępnienia informacji: 23.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2014 15:39 Dodanie informacji Maciej Zaborski