Rozstrzygnięcie postępowania na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych do ćwiczeń w Gdyni, dzielnica Dąbrowa”

Ogłoszenie nr 510097174-N-2019 z dnia 17-05-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych do ćwiczeń w Gdyni, dzielnica Dąbrowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 535297-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych do ćwiczeń w Gdyni, dzielnica Dąbrowa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71420000-8 – architektoniczne usługi zagospodarowania terenu; 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest : 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na odbudowę urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu w miejscu istniejącej ścieżki zdrowia przy ulicy Nagietkowej w Gdyni, na działce gminnej o nr ewidencyjnym 1993 obręb nr 0014 Dąbrowa zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 (ID. 127) ,,Odbudowa ścieżki zdrowia w lasku za kościołem przy ul. Nagietkowej” (https://bo.gdynia.pl/?mod=project&path=127); 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. 3. W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) projektu budowlano – wykonawczego (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3) kosztorysów inwestorskich (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx), 4) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 5) analizy dostępnych na rynku rodzajów naturalnych nawierzchni bezpiecznych możliwych do zastosowania pod urządzeniami turystycznymi do ćwiczeń projektowanego obiektu wraz z wstępną kalkulacją kosztów; zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 4. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, w ramach dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część dokumentacji projektowej, w tym celu przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję; przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów w co najmniej dwóch polach o głębokości minimum 2 m (w dwóch skrajnych polach po przekątnej terenu projektowanej inwestycji). Opinia geotechniczna musi zawierać m.in.: a) określenie kategorii geotechnicznej, b) ocenę warunków wodno-gruntowych, c) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d) ocenę możliwości posadowienia obiektów, e) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 2) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) inwentaryzację i ocenę zieleni, c) dokumentację fotograficzną, d) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne, e) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji. 5. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa: - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych; - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany: 1) na mapie zasadniczej do celów informacyjnych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy, 2) zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy; 3) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy; b) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać certyfikaty i atesty; 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami; 5) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 6. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 10) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 11) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 12) opis stanu projektowanego : a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) sposób wykonania kolejnych etapów robót, f) opis zadania zawierający miedzy innymi: określające minimalne parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni, elementy dodatkowe jak wyposażenie w sprzęt sportowy i elementy małej architektury; g) rozwiązania materiałowe w tym min. rodzaj i skład nawierzchni, frakcja kruszyw, rodzaj i klasa betonów fundamentów, rodzaj traw, rodzaj ziemi, rodzaje prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, wyposażenie wraz rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje wykończenia; h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiałów, j) wymagania dotyczące podłoża gruntowego i sposób jego przygotowania, k) rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód deszczowych, l) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje wszystkich nawierzchni, szczegółowe rysunki z przekrojem. 7. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) mapy zasadniczej do celów informacyjnych uzyskanej z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, 2) warunków technicznych od gestorów sieci (jeśli dotyczy), 3) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 4) inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizje z inwestycją lub ze względu na ich zły stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami (jeżeli dotyczy), 5) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), 6) kompletu uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych, 8. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących zastosowań materiałów wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. 9. W przypadku braku dojazdu do placu budowy Wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. 10. Wykonawca oraz osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. 11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 pkt 5 analizy dostępnych na rynku naturalnych nawierzchni bezpiecznych możliwych do zastosowania pod urządzeniami turystycznymi z uwzględnieniem uzgodnień oraz warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 2 propozycji możliwych do zastosowania naturalnych nawierzchni bezpiecznych wraz ze wstępną kalkulacją kosztów, które spełnią założenia projektu i wymagania Zamawiającego. 12. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg. 13. Założenia projektowe Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują: 1) przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu, (rozbiórki, usunięcia, wywozy, utylizacja), 2) wykonanie robót ziemnych i wywozu urobków, 3) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej (jeśli dotyczy), 4) wykonanie podbudowy i obramowań, zgodnie z przepisami prawnymi, normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 5) wykonanie naturalnej nawierzchni bezpiecznej możliwej do zastosowania pod urządzeniami turystycznymi do ćwiczeń, która musi być zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnych norm: PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” i PN-EN 1177:2018-04 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki” lub równoważną, 6) dostawę i montaż wyposażenia posiadającego atesty zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 lub PN-EN 16899:2017-02 lub PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważną w postaci: a) zestaw płotków gimnastycznych – szt. 1 b) urządzenie do brzuszków – ławeczka pochyła - szt. 1 c) zestaw drewnianych słupków do slalomu – szt. 1 d) urządzenie do podciągania z drążkami o różnej wysokości zawieszenia – szt. 1 e) zestaw do przewrotów z drążkami o różnej wysokości zawieszenia – szt. 1 f) drabinka zręcznościowa - szt. 1 g) belka równoważna - szt. 1 h) zestaw drewnianych pali sprawnościowych – szt. 1 i) kładka na sprężynie - szt. 1 j) trap ruchomy - szt. 1 7) co najmniej dwa z w/w elementów powinny być przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne, co wiąże się również z zapewnieniem dogodnego dojazdu do tych urządzeń 8) dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci: a) tablicy z regulaminem i zasadami korzystania z urządzeń placu – 1 szt., b) ławek z oparciami i podłokietnikami – 2 szt., c) koszy na odpady – 2 szt., 9) zagospodarowanie wód opadowych, 10) wykonanie robót wykończeniowych, uporządkowanie terenu. Układ urządzeń jak i kolorystykę oraz pozostałe elementy wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym. Zakres rozwiązań projektowych musi być zgodny z wnioskiem dostępnym na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego ID. 127 (https://bo.gdynia.pl/?mod=project&path=127). 14. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 13 pkt. 5 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) być przepuszczalna dla wody, 2) zapewniać dobre warunki do aktywności fizycznej w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 3) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 4) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 5) posiadać badania na zgodność z normami, 6) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 7) być zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnych norm: PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” i PN-EN 1177:2018-04 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki” lub równoważną, 8) Wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni, 15. Urządzenia turystyczne opisane w ust. 13 pkt. 6, tablica z regulaminem opisana w ust. 13 pkt 8 lit. a) oraz sposób ich posadowienia muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 16899:2017-02 „Sprzęt sportowy i rekreacyjny - Sprzęt do parkour - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”, PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważną. 16. Urządzenia do ćwiczeń muszą być zamontowane do fundamentów na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty betonowe należy przysypać nawierzchnią. 17. Barwa oraz materiał z którego wykonane będą konstrukcje projektowanych urządzeń turystycznych Wykonawca ma obowiązek uzgodnić wcześniej z Zamawiającym. 18. Na co najmniej 20 dni przed terminem oddania projektu budowalnego Wykonawca winien przedłożyć propozycję zagospodarowania terenu wraz z rozmieszczeniem urządzeń do ćwiczeń oraz elementów małej architektury, do akceptacji przez Zamawiającego. 19. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowiązku umieszczenia przez podmioty wykonujące roboty budowlane loga Gdynia Sport na tablicy informacyjnej z regulaminem. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. Ostateczna treść tablicy musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 20. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) analizę dostępnych na rynku rodzajów nawierzchni bezpiecznych możliwych do zastosowań pod urządzeniami turystycznymi do ćwiczeń o których mowa w ust. 3 pkt. 5 - należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy, 2) opinię geotechniczną wraz z pozostałą kompletną Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 4 , należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 80 dni od daty zawarcia umowy, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonanymi na podstawie dokumentacji projektowej – od dnia przekazania placu budowy kierownikowi budowy do 31 grudnia 2019 roku. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 21. Przekazując dokumentację, o której mowa w ust. 20 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1202 z późn. zm.) projektanta projektu budowlanego inwestycji oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 22. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru Dokumentacji projektowej. 23. W trakcie czynności odbiorowych, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednakże brak w przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie powoduje przedłużenia terminu określonego w ust. 20 pkt 2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę uzupełnionej i poprawionej Dokumentacji projektowej, strony sporządzą protokół odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 24. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru bez uwag stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za daną część wykonania Dokumentacji projektowej. 25. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: 1) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej w trakcie i w celu uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych oraz 2) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową. 26. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. 27. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 28. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej z chwilą odbioru przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją, dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych, 4) Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego uprawnienie do wykonywania autorskich praw zależnych do Dokumentacji projektowej. 29. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 30. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta dla potrzeb której została wykonana. 31. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 32. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 31. 33. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 34. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 35. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 została wykonana. 36. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 wzoru umowy: 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodność realizacji robót budowlanych z projektem, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 – 5, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót zanikowych oraz końcowym odbiorze zadania, 8) z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół, stanowiący Załącznik nr 1 do wzoru umowy. 37. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych, dla których powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 36 pkt. 1-4 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w pozostałym zakresie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 38. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 39. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 40. Nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę/y posiadającą/ce odpowiednie uprawnienia, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 41. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu w ciągu realizacji robót budowlanych; każdy musi być potwierdzony protokołem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 42. Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane rozpoczną się w roku 2019. 43. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 44. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 45. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 46. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 47. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 48. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 49. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71420000-8, 71332000-4, 71325000-2, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14634.15 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Bartłomiej Figur KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Porębskiego 33/1 
Kod pocztowy: 80-180 
Miejscowość: Gdańsk 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8733.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8733.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23985.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gdynia, dnia 07 maj 2019 roku.

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.13.2019
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych do ćwiczeń w Gdyni, dzielnica Dąbrowa”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto” - 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” - 25%, kryterium „Doświadczenie  osoby skierowanej do  realizacji zamówienia” - 15%).
 
3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Bartłomiej Figur KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ulicy Porębskiego 33/1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    Cena brutto 60% = 60 punktów,
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punków,
3)    Doświadczenie  osoby skierowanej do  realizacji zamówienia 15% = 15 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 8.733,00 zł.
 
4. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 14 maja 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 07.05.2019
Data udostępnienia informacji: 07.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2019 12:23 Aktualizacja treści Tomasz Klein