Rozstrzygnięcie postępowania na udostępnienie wraz z montażem gotowych konstrukcji dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia

Gdynia, dnia 1 lipca 2014 roku.
L. dz. 4500/2014
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.38.2014
 
  
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Udostępnienie wraz z montażem gotowych konstrukcji dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia"
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Stanisław Bogucki, Tomasz Bogucki
Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c.
Tomasz Bogucki, Stanisław Bogucki
ul. Pilotów 3
80-460 Gdańsk
207.870,00
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Stanisław Bogucki, Tomasz Bogucki
Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c.
Tomasz Bogucki, Stanisław Bogucki
ul. Pilotów 3
80-460 Gdańsk
207.870,00
100
 
3.    Wybrano ofertę złożoną przez Stanisława Boguckiego i Tomasza Boguckiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczno - Usługowa BOGART S.C. Stanisław, Tomasz Boguccy  z siedzibą w Gdańsku (80-460) przy ul. Pilotów 3. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  207.870,00 zł.
  
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 3 lipca 2014 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 01.07.2014
Data udostępnienia informacji: 01.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2014 12:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski