Rozstrzygnięcie postępowania na Udostępnienie telebimów i nagłośnienia wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race

          Gdynia, dnia  30 czerwca 2014 roku.
L. dz. 4482/2014
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.33.2014
 
                                  
                                             wg rozdzielnika
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Udostępnienie telebimów i nagłośnienia wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
WIZJA Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 6
62-052 Komorniki
250.920,00
2
INVESTTECH Group Sp. z o.o.
ul.  Wschodnia 69
87-100 Toruń
266.910,00
 
2.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W wyniku dokonania poprawki rachunkowej zgodnie  z art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie złożonej przez INVESTTECH GROUP Sp. z o.o. wyniku których cena oferty wzrosła do wartości 975.390,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Cena oferty Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 198.000,00 zł brutto.
 
 
3.    Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczył Wykonawcę INVESTTECH Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu  (87-100) przy ulicy Wschodniej 69 a Jego ofertę uznał  za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
     Wykonawca w ofercie nie złożył wymaganego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
 
4.    Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 8 Ustawy odrzucił ofertę Wykonawcy WIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach  (62-052) przy ulicy Zakładowej 6. Oferta Wykonawcy jest niezgodna z Ustawą oraz ustawą Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zwaną dalej k.c., z uwagi na brak złożonego podpisu na formularzu oferty stanowiącym element oferty na podstawie, którego Wykonawca wylicza cenę brutto złożonej oferty.
 
     Zgodnie Rozdziałem 12 ust. 1 pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) oraz art. 82 ust. 2 Ustawy ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zgodnie art. 73 § 1 k.c. jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.
Zgodnie z art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
 
Ponadto na etapie sprawdzania ofert Zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przed dokonaniem poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 250.920,00 zł, po dokonaniu poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 929.880,00 zł.
 
Zamawiający nie mógł żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty ani dokonać w niej poprawek na podstawie art. 87 ust. 1 i 2 Ustawy.
 
Wykonawca nie zachował wymaganej formy pisemnej złożonego oświadczenia woli, w tym przypadku elementu oferty w postaci formularza oferty, w związku z czym ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2014
Data udostępnienia informacji: 30.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2014 16:23 Dodanie informacji Maciej Zaborski