Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego

Gdynia, dnia 04 marca 2013 roku
L. dz. 1097/2013
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.1.2013
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego".
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Gdańska Spółdzielnia Socjalna
ul. Solec 4
80-564 Gdańsk
388.298,59
2
Konsorcjum Firm:
„JANTAR 2" spółka z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk
„JANTAR" spółka z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk
499.619,52
3
Jarosław Romanowski
Hanna Romanowska
Przedsiębiorstwo Usługowe
Clean-Bud Sp. J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
ul. Amona 76
81-601 Gdynia
498.884,31
4
Konsorcjum Firm:
Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
Wrocław
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia
360.021,00
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Konsorcjum Firm:
Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
Wrocław
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia
360.021,00
100
2
Gdańska Spółdzielnia Socjalna
ul. Solec 4
80-564 Gdańsk
393.148,59
po poprawkach rachunkowych
91,57
3
Jarosław Romanowski
Hanna Romanowska
Przedsiębiorstwo Usługowe
Clean-Bud Sp. J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
ul. Amona 76
81-601 Gdynia
498.884,31
72,17
4
Konsorcjum Firm:
„JANTAR 2" spółka z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk
„JANTAR" spółka z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk
499.619,50
po poprawkach rachunkowych
72,06
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm 1) Impel Cleaning Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118, 2) Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych Sanipor Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-300) przy ul. Sportowej 8.
Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  360.021,00  zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
    Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 12 marca 2013 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.03.2013
Data udostępnienia informacji: 04.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.03.2013 11:56 Dodanie informacji Maciej Zaborski