Rozstrzygnięcie postępowania na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych

Gdynia, dnia 22 grudnia 2017 roku.
L. dz. 6919/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2714.2.2017
 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art.138g ust.1 pkt. 1 Ustawy na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego”.

 
Wybrano ofertę złożoną przez NORD Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  (80-254) przy ul. Partyzantów 76. Wybrana oferta spełnia wymogi Instrukcji dla Wykonawcy i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium: 1) cena brutto oferty 80% = 71,93 punktów i 2) doświadczenie Wykonawcy 20 % = 20 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 91,93 punktów. Cena oferty brutto wynosi 1.493.668,02 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 22.12.2017
Data udostępnienia informacji: 22.12.2017