Rozstrzygnięcie postępowania na "Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego"

Gdynia, dnia  12 grudnia 2019 roku

Znak sprawy: GCS.DZPI.2714.1.2019
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (zwanej dalej „Ustawą”) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art.138g ust.1 pkt.1 Ustawy na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 80%, kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” 20%).
 
2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez NORD Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  (80-254) przy ul. Partyzantów 76. Wybrana oferta spełnia wymogi Instrukcji dla Wykonawcy i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium:
1) cena brutto oferty 80% = 75,12 punktów i 2) doświadczenie Wykonawcy 20 % = 20 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 95,12 punktów. Cena oferty brutto wynosi 1.537.405,81 zł.
 
3. Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 19 grudnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 12.12.2019
Data udostępnienia informacji: 12.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2019 08:10 Aktualizacja treści Tomasz Klein