Rozstrzygnięcie postępowania na Promocję Gminy Miasta Gdynia przez zespół piłki nożnej w I połowie 2018 r. – II część zamówienia.

Gdynia, dnia  03 stycznia 2018 roku.
l.dz. 29/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.87.2017
 
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w I połowie 2018 r. – II część zamówienia.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto oferty 95% = 95 punktów; 2) termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 5% =  0 punktów, łączna punktacja oceny oferty =  95 punktów.  Cena oferty brutto wynosi 225.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2018