Rozstrzygnięcie postępowania na Obsługę operatorską podnośników koszowych dla potrzeb realizacji transmisji telewizyjnej imprezy sportowej Red Bull

                    Gdynia, dnia 03 lipca 2014 roku.
L.dz. 4691/2014                                                                  
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.34.2014     
 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
„Obsługę operatorską podnośników koszowych dla potrzeb realizacji transmisji telewizyjnej imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
1.
Andrzej Jasiński
ANLIFT  Andrzej Jasiński
ul. Przedświt 4
04-488 Warszawa
12.792,00
2.
Jarosław Jezusek
INTEGRA - plus Jarosław Jezusek
ul. Muchowskiego 8/1
81-122 Gdynia
11.992,50
 
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Jarosław Jezusek
INTEGRA - plus Jarosław Jezusek
ul. Muchowskiego 8/1
81-122 Gdynia
11.992,50
100
2.
Andrzej Jasiński
ANLIFT  Andrzej Jasiński
ul. Przedświt 4
04-488 Warszawa
12.792,00
94,00
 
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     Wybrano ofertę złożoną przez Jarosława Jezuska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INTEGRA - plus Jarosław Jezusek z siedzibą w Gdyni (81-122) przy ul. Muchowskiego 8/1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi11.992,50 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
     Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 07 lipca 2014 roku.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.07.2014
Data udostępnienia informacji: 03.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2014 15:47 Dodanie informacji Maciej Zaborski