Rozstrzygnięcie postępowania na „Nadzór inwestorski przy ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej oraz ul. Porębskiego w Gdyni"

Gdynia, dnia 22 sierpnia 2019 roku

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.69.2019
                                   
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej oraz ul. Porębskiego w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 40%.
 
2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Development Design Sp z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ulicy Kopernika 25/2. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1) Cena brutto 60% = 60 punktów;
2) Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40% = 40 punktów;
Łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 11.900,25 zł.
 
3. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 28 sierpnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 22.08.2019
Data udostępnienia informacji: 22.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2019 14:24 Aktualizacja treści Tomasz Klein
22.08.2019 15:23 Aktualizacja treści Tomasz Klein
22.08.2019 15:22 Dodanie informacji Tomasz Klein