Rozstrzygnięcie postępowania na "Dostawę z montażem ścianki łuczniczej w hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu"

Ogłoszenie nr 510065028-N-2019 z dnia 03-04-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa z montażem ścianki łuczniczej w hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 518427-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa z montażem ścianki łuczniczej w hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy, w tym: 37462100-5 sprzęt łuczniczy. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego sprzętu, składającego się na ściankę łuczniczą dla potrzeb hali lekkoatletycznej zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Olimpijskiej. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) demontaż istniejącej ścianki łuczniczej, 2) dostawę ścianki łuczniczej wraz z numeracją, przedstawionej na załączonym zdjęciu stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ - zbudowanej z lekkich mat, odpornych na warunki atmosferyczne, nie chłonących wody, o gęstości piany gwarantującej trwałości i długie użytkowanie maty; dostarczone maty muszą dobrze przyjmować uderzenia strzał, nie podlegać przez nie uszkodzeniu, o budowie pozwalającej na delikatne wyłapanie strzały, bez ich wyginania lub złamania, dodatkowo maty muszą być bardzo wytrzymałe, nadające się do łucznictwa sportowego i tradycyjnego; dostarczone maty muszą posiadać wkład (insert) wymienny wykonany na bazie specjalnej mieszanki chemicznej, produkowany technologią podciśnienia; Maty muszą być dostosowane do montażu na ścianę oraz wzmacniane od tyłu dodatkową matą i wykończone estetycznie zgodnie z dokumentacją zdjęciową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ; wymiary mat: a) szer.200 cm, wys.125 cm, z 18 insertami o wym. 16x20 cm – 2 sztuki, b) szer.200 cm, wys.125 cm, z 2 insertami o wym.26x20 cm – 4 sztuki, 3) dostawę wymiennych wkładów (insert) przyjmujący około 10 000 uderzeń, o strukturze komórkowej powodującej zasklepianie się materiału po wyciągnięciu strzały, nie niszcząc strzały i nie uszkadzając jej, nie chłonących wody, o wysokiej gęstości co najmniej 400 kg/m3, elastycznych, tłumiących uderzenie strzały (powodujących wbijanie się strzały od 5 do 12 cm), nie powodujących oblepiania strzały i nie pozostawiania na niej żadnych zarysowań; wymiary wkładów: a) 16x20 cm – 8 sztuk, b) 26x20 cm - 8 sztuk, 4) montaż mat na ścianie w hali lekkoatletycznej w sposób tworzący ściankę łuczniczą. 4. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę musi być bezpieczny i spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2047). 5. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien posiadać wymagane atesty lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami. 6. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) realizacja przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 40 dni roboczych od momentu zawarcia umowy, 2) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu, dostawy i montażu, 3) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, 4) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy przed rozpoczęciem montażu, 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren montażu, 7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu montażu, 8) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu montażu, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 9) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. 2017 poz. 1226) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 10) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych, 11) W terminie 2 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 12) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem końcowym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 13) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14, 14) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu, składającej się między innymi z: a) dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń/materiałów, b) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, c) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, d) rysunków powykonawczych z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi podczas realizacji zamówienia, 15) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 16) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 1 roku licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 12 miesięcy (1 rok) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 17) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 13. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37400000-2
Dodatkowe kody CPV: 37462100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 26000 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: PMtarget Maty Łucznicze Piotr Chreścionko 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Lissowskiego 3 
Kod pocztowy: 87-500 
Miejscowość: Rypin 
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27822.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27822.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31647.90 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gdynia, dnia  26 marca 2019 roku
 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.16.2019
                                   
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę z montażem ścianki łuczniczej w hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty.
2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 20%, kryterium „Termin realizacji zamówienia” 20%):
4. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Piotra Chreścionko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PMtarget Maty Łucznicze Piotr Chreścionko z siedzibą w Rypinie (87-500), przy ulicy Lissowskiego 3. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) Cena brutto oferty 60% = 60 punktów, 2) Okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 0 punktów, 3) Termin realizacji zamówienia 20% = 20 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 80 punktów. Cena oferty brutto wynosi 27.822,60 zł.
 
5. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 02 kwietnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 26.03.2019
Data udostępnienia informacji: 26.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.04.2019 13:12 Aktualizacja treści Tomasz Klein