Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej.

Gdynia, dnia 17 sierpnia 2012 roku
L.dz. 3605/2012
Znak sprawy:GOSIR.DZPI.2710.21.2012
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie niezbędnej nawierzchni umożliwiającej korzystanie z urządzeń".
 

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą", przekazują informację o wynikach postępowania:

1. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena

1.
Marek Starczewski
Starmax Marek Starczewski
ul. Oliwkowa 17 A
80-175 Gdańsk

99.999,00
 
2.Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Marek Starczewski
Starmax Marek Starczewski
ul. Oliwkowa 17 A
80-175 Gdańsk
99.999,00
100
 
 
3.  Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie niezbędnej nawierzchni umożliwiającej korzystanie z urządzeń", gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający w dniu 26 lipca 2012 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie niezbędnej nawierzchni umożliwiającej korzystanie z urządzeń". Na potwierdzenie spełnienia warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z Rozdziałem 5 ust.1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ"), żądał złożenia oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, według własnego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 
W dniu 21 lipca 2012 r. weszła w życie zmiana artykułu 24 ust.1 Ustawy (Dz.U.2012.769), która poszerzyła katalog przesłanek nie podlegania Wykonawcy wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
I tak zgodnie z nowym brzmieniem Ustawy dodano, że o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą ubiegać się:
1)      wykonawcy będącymi osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za  przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2)      wykonawcy będącymi spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Zamawiający nie uwzględnił powyższych zmian Ustawy we wzorze oświadczenia, którego żądał od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku nie podlegania wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
Na tym etapie postępowania nie jest możliwe zgodnie z art. 38 ust.4 Ustawy dokonanie powyższej modyfikacji oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.
 
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, gdyż nie ma możliwości zgodnie z obowiązująca Ustawą do prawidłowej oceny na podstawie art. 24 ust. 1 spełnienia warunku nie podlegania wykluczenia z postępowania Wykonawcy, który złożył ofertę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.08.2012
Data udostępnienia informacji: 17.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.08.2012 13:08 Dodanie informacji Maciej Zaborski