Rozstrzygnięcie postępowania na "Dostawę wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń parkour na terenie ZSP nr 3 w Gdyni, ul. Nagietkowa, obręb Dąbrowa"

Gdynia, dnia 11 maja 2020 roku
 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.6.2020
                                   
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń parkour na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni, przy ul. Nagietkowej, dz. 2008, obręb Dąbrowa”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 25%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 15%).
 
2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Macieja Ignaciuka i Tomasza Dąbrowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą "PT" S.C. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski z siedzibą w Gdyni
(81-061) przy ulicy Hutniczej 47. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena brutto 60% = 60,00 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów;
3)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 15% = 15 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100,00 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 108.855,00zł.

3. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 19 maja 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 11.05.2020
Data udostępnienia informacji: 11.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2020 12:29 Aktualizacja treści Tomasz Klein