Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem

 Gdynia, dnia 08 stycznia 2016 roku.
L. dz. 51/2016
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.67.2015
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2016".
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły  oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
1.
Piotr Potocki
Zakład produkcyjno-usługowy POROLET
Miszewo 73
80-297 Banino
139.603,77
21 dni
2.
Grzegorz Roeske
GR namioty Grzegorz Roeske
ul. Kurpińskiego 10/9
80-169 Gdańsk
139.526,28
-
3.
KMB Sp. z o.o.
ul. Dolna 33
05-082 Babice Nowe
212.790,00
21    dni
 
 
2.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Grzegorza Roeske prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GR namioty Grzegorz Roeske z siedzibą w Gdańsku (80-169) przy ulicy Kurpińskiego 10/9. Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).
 
Wykonawca w złożonym formularzu oferty nie wskazał terminu płatności wynagrodzenia od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.
 
Zgodnie z Rozdziałem 12 ust. 1 pkt 11 SIWZ Wykonawca winien wypełnić formularze załączone do SIWZ ściśle i kompletnie, ponadto zgodnie z Rozdziałem 17 ust. 3 w przypadku wpisania w ofercie (formularzu oferty) terminu płatności innego niż termin 14 albo 21- dniowy bądź nie zaznaczenie jednego z terminów (tj. 14 lub 21 dni) oferta będzie uznana jako sprzeczna z treścią SIWZ.
 
Oświadczenie Wykonawcy o terminie płatności wynagrodzenia jest obok ceny brutto oferty jednym z kryteriów oceny oferty. Brak podania przez Wykonawcę któregokolwiek z kryteriów powoduje brak możliwości oceny oferty przez Zamawiającego.
 
Zmawiający nie mógł zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty gdyż niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a i 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 
Ponadto Wykonawca do oferty:
1)    nie załączył aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)    nie załączył zdjęć, widoku zaoferowanych hali/hal wraz z określeniem zaoferowanej kolorystyki, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
3)    odnośnie dokumentów Podwykonawcy na którego zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy:
a)      nie załączył oświadczenia Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ),
b)      nie załączył aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)       nie załączył pisemnego zobowiązania Podwykonawcy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 
Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, gdyż mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.
 
3.    Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Piotra Potockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład produkcyjno-usługowy Porolet Piotr Potocki z siedzibą w Baninie (80-297), Miszewo 73 a Jego ofertę Zamawiający uznał  za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakującego dokumentu na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do dnia 05 stycznia 2016 roku, tj: pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożył dokument w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę a nie w postaci oryginału lub w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
 
Ponadto wskazuję, iż z kopii pełnomocnictwa nie wynika a co wymagają przepisy Ustawy, jednoznacznie umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
4.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „cena brutto oferty" 99% , kryterium „termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy" 1%):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Liczba pkt. w kryterium cena brutto oferty
Liczba pkt. w kryterium termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
Łączna ilość punktów
1.
KMB Sp. z o.o.
ul. Dolna 33
05-082 Babice Nowe
212.790,00
99
1
100
 
5.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Cena oferty Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 145.000,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.01.2016
Data udostępnienia informacji: 08.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2016 12:46 Dodanie informacji Maciej Zaborski