Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę środków do utrzymania czystości i higieny osobistej na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Gdynia, dnia 14 marca 2013 roku
L. dz. 1435/2013
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2713.1.2013
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Dostawę środków do utrzymania czystości i higieny osobistej na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Cezary Szajrych
Natural Cezary Szajrych
Aleja Grunwaldzka 303
80-314 Gdańsk
112.995,63
2
Ryszard Gołdyn
Gołdyn Ryszard Firma Handlowa „GOGRA"
ul. Bolesława Krzywoustego 6
81-035 Gdynia
145.570,25
3
Maciej Nowak, Leszek Listewnik
Optimax M. Nowak, L. Listewnik Sp. J.
ul. Opata Hackiego 12
81-213 Gdynia
150.781,57
4
Alicja Klecor
Alicja Klecor MERKURY
ul. Pucka 28
81-036 Gdynia
95.652,80
 
2.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Cezary Szajrych prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Natural Cezary Szajrych z siedzibą w Gdańsku (80-314) przy Al. Grunwaldzkiej 303. Oferta Wykonawcy jest niezgodna z Ustawą oraz ustawą Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zwaną dalej k.c., z uwagi na brak złożonego podpisu na formularzu oferty.
Zgodnie Rozdziałem 12 ust. 1 pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art. 82 ust. 2 Ustawy, ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Zgodnie art. 73 § 1 k.c. jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.
Zgodnie z art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
 
Zamawiający nie mógł żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty ani dokonać w niej poprawek na podstawie art. 87 ust. 1 i 2 Ustawy.
 
W związku z powyższym ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 Ustawy, ponieważ Wykonawca nie składając własnoręcznego podpisu pod formularzem oferty nie zachował formy pisemnej wymaganej pod rygorem nieważności dla oświadczenia woli Wykonawcy mającego stanowić ofertę.
 
3.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Ryszard Gołdyn prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gołdyn Ryszard Firma Handlowa „GOGRA" z siedzibą w Gdyni (81-035) przy ul. Bolesława Krzywoustego 6. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem 12 ust. 1 pkt 11 Wykonawca winien wypełnić formularze załączone do SIWZ ściśle i kompletnie.
Wykonawca w załączonym do oferty formularzu specyfikacji cenowej (sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), nie podał wszystkich nazw zaoferowanych produktów.
Zamawiający nie mógł żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty ani dokonać w niej poprawek na podstawie art. 87 ust. 1 i 2 Ustawy.
Wobec niekompletnego wypełnienia formularza specyfikacji cenowej, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
4.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Maciej Nowak, Leszek Listewnik prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Optimax M. Nowak, L. Listewnik Sp. J. z siedzibą w Gdyni (81-213) przy ul. Opata Hackiego 12. Oferta Wykonawcy jest niezgodna z Ustawą oraz ustawą Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zwaną dalej k.c., z uwagi na brak złożonego podpisu na formularzu specyfikacji cenowej stanowiącym element oferty na podstawie którego Wykonawca wylicza cenę brutto złożonej oferty.
 
Zgodnie Rozdziałem 12 ust. 1 pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art. 82 ust. 2 Ustawy ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zgodnie art. 73 § 1 k.c. jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.
Zgodnie z art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
 
Zamawiający nie mógł żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty ani dokonać w niej poprawek na podstawie art. 87 ust. 1 i 2 Ustawy.
 
Wykonawca nie zachował wymaganej formy pisemnej złożonego oświadczenia woli, w tym przypadku elementu oferty w postaci specyfikacji cenowej, w związku z czym ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 Ustawy.
 
5.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja

1
Alicja Klecor
Alicja Klecor MERKURY
ul. Pucka 28
81-036 Gdynia
95.652,85
po poprawce rachunkowej

100
 
 
6.        Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 2 Ustawy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.03.2013
Data udostępnienia informacji: 14.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2013 14:13 Dodanie informacji Maciej Zaborski