Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu - I część zamówienia

Ogłoszenie nr 500299131-N-2018 z dnia 13-12-2018 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 640917-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.78.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy, w tym: 37451700-1 piłki do piłki nożnej, 37452200-3 piłki do koszykówki, 37452900-0 piłki do siatkówki, 37452710-1 piłki tenisowe, 37412220-7 butle do nurkowania. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) fabrycznie nowego, nie używanego, kompletnego sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sport zgodnie z opisem i podziałem przedmiotu zamówienia na dwie części. 3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu I części zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ natomiast opis II części przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości sprzętu/artykułów , o których mowa w załączniku nr 8 i 9 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż ilości sprzętu/artykułów wskazane w załączniku nr 8 i 9 do SIWZ są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości wskazanej w załączniku nr 8 do SIWZ jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Podane w załączniku nr 8 i 9 do SIWZ nazwy artykułów i sprzętu sportowego należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne artykuły/sprzęt sportowy zgodnie ze swoją ofertą handlową (materiały, kolor) z zastrzeżeniem, że artykuły/sprzęt ten musi być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w materiałach przetargowych. 7. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę musi być bezpieczny i spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2047). 8. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien posiadać wymagane przez Zamawiającego atesty lub certyfikaty zgodności z wymogami tj.: a) ITTF (Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 8 do SIWZ pkt. 31) tj. piłeczki do tenisa stołowego (turniejowe) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, b) FIVB (Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 8 do SIWZ w pkt. 49) tj. piłki do siatkówki plażowej (turniejowe), pkt. 36) tj. siatka do gry w siatkówkę plażową oraz pkt. 35) tj. linie wyznaczające boisko do siatkówki plażowej potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, c) FIVB (Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 8 do SIWZ w pkt. 47), 48) tj. piłki do siatkówki halowej (meczowe i treningowe) oraz pkt 38) tj. siatka do gry w siatkówkę w hali, potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, d) FIBA (Międzynarodowej Federacji Koszykówki) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 8 do SIWZ w pkt. 55) tj. piłki do koszykówki (meczowa) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, e) IHF (Międzynarodowej Federacja Piłki Ręcznej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 8 do SIWZ w pkt. 57) tj. piłki do piłki ręcznej (meczowe i treningowe) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, f) FIFA (Międzynarodowej Federacja Piłki Nożnej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 8 do SIWZ w pkt. 51) tj. piłki do piłki nożnej (meczowe) i pkt. 53) tj. piłki do futsalu (meczowe), potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, g) IFF (Międzynarodowa Federacja Unihokeja) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 8 do SIWZ w pkt. 75) tj. piłki do unihokeja, pkt 76) kij do unihokeja, pkt. 77) bramki do unihokeja, potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, h) FITB (Międzynarodowa Federacja Tchoukballu) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 8 do SIWZ w pkt. 81) tj. bramki do tchoukballa , potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację. 9. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien spełniać wymagane przez Zamawiającego wymogi normy PN-EN 1270:2006 - siatki do koszykówki lub równoważną. 10. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru ilości produktów, o których mowa w załączniku nr 8 do SIWZ; 3) dostawy przedmiotu I i II części zamówienia realizowane będą w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze oraz nie dłuższym niż 10 dni roboczych od momentu złożenia zapotrzebowania /zgłoszenie telefonicznie potwierdzone faksem lub mailem/; Wykonawca dostarcza towar w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku: a) w przypadku artykułów/sprzętu określonego w załączniku nr 8 do SIWZ dostawa będzie realizowana bezpośrednio do siedziby Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, z wyłączeniem pozycji w których dostawa będzie realizowana do obiektów Zamawiającego tj.: pkt. 1), 85) do Przystani jachtowej „Marina Gdynia” przy Al. Jana Pawła II 13A w Gdyni; pkt. 6), 9) - 12) do Ośrodka Hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni; pkt. 24), 87) na Stadion Rugby przy ulicy K. Górskiego 10 w Gdyni; pkt. 39) – 41), 43), 44), 46) 68)-70),80), 86) do Gdynia Arena przy ulicy K. Górskiego 8 w Gdyni, b) w przypadku sprzętu określonego w załączniku nr 9 do SIWZ dostawa będzie realizowana na Halę Lekkoatletyczną przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni. 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone mailowo lub faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 72 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą lub/i brakującą wolną od wad partię towaru wskazanego w załączniku nr 8 i 9 do SIWZ, bezpośrednio do obiektów Zamawiającego wskazanych w Rozdziale 3 ust. 10 pkt. 3 a) i b) SIWZ, w godzinach jego pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.30, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 9) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć piłki nienapompowane, o których mowa w załączniku nr 8 do SIWZ. 11. Wykonawca zobowiązany jest na I część zamówienia udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar określony w załączniku nr 8 do SIWZ, z wyłączeniem pkt. 87). Termin liczony jest od daty dostawy poszczególnych partii sprzętu/artykułów sportowych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ, z wyłączeniem pkt. 87). 12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi za wady na okres co najmniej 24 m-cy licząc od daty dostawy zaoferowanego towaru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ pkt. 87) tj. roweru spinningowego. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 24 miesiące licząc od daty dostawy roweru, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. 13. Wykonawca zobowiązany jest na II część zamówienia udzielić gwarancji i rękojmi za wady na okres co najmniej 12 m-cy licząc od daty dostawy zaoferowanego towaru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 12 miesiące licząc od daty dostawy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. 14. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub na obie części zamówienia. 15. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 19. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 37400000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 37451700-1, 37452200-3, 37452900-0, 37452710-1, 37412220-7, 37462100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawę sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69595.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: SK-SPORT S.Gulina, K.Łuszcz Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Siemieńskiego 14
Kod pocztowy: 35-203
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 85602.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85602.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85602.62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił II część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05 listopada 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty do II części zamówienia.
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Gdynia, dnia 13 listopada 2018 roku.
L.dz. 6216/2018                                                                  
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.78.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie I części postępowania
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”

Wybrano ofertę złożoną przez SK-SPORT S. Gulina, K. Łuszcz Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie (35-203) przy ul. Siemieńskiego 14. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów, 2) okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów i 3) termin dostawy 20% = 20 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 85.602,62 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 13.11.2018
Data udostępnienia informacji: 13.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2018 14:55 Aktualizacja treści Tomasz Klein