Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb GCS

Gdynia, dnia 26 września 2018 roku.
l.dz. 5244/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.70.2018
 
                  
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 26.09.2018
Data udostępnienia informacji: 26.09.2018