Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb GCS

Gdynia, dnia 28 listopada 2017 roku.
L.dz.6483/2017
Znak Sprawy: GCS.DZPI.2710.85.2017
 
                                
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na „Dostawę materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Macieja Wiśniewskiego prowadzącego działalność pod nazwą Perfekt-Druk Maciej Wiśniewki z siedzibą w Długie 3a (87-337) Wąpielsk. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1) cena 60% = 60 punktów,
2) jakość materiałów promocyjno-reklamowych 20%, = 17,89 punktów
3) okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów,
łączna punktacja oceny oferty = 97,89 punktów.
 
Cena oferty brutto wynosi 45.001,40 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017