Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę materiałów promocyjno-reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

 
 Gdynia, dnia 14 kwietnia 2015 roku.
L. dz. 2029/2015
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.8.2015
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę materiałów promocyjno - reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęła  jedna oferta:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
1.
TENT GRUPA Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 13
Ignatki
16-001 Kleosin
191.873,85
21
 
 
2.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Cena oferty Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 147.000,00 zł brutto.

3.    Jednocześnie  Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie złożył wraz z ofertą w oryginale oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonego w art.22 ust.1 Ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto Wykonawca złożył wraz z ofertą oświadczenie, że wskazane w wykazie dostaw trzy dostawy zostały wykonane należycie nie podając uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, z powodu których Wykonawca nie był w stanie uzyskać wymaganych poświadczeń zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt 1 lit. b1) SIWZ.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.04.2015
Data udostępnienia informacji: 14.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.04.2015 14:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski