Rozstrzygnięcie postępowania na "Dostawę krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu"

Ogłoszenie nr 510068599-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 521918-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.19.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 39111000-3 – siedziska. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla potrzeb Stadionu Miejskiego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5 fabrycznie nowych, nie używanych elementów krzesełek stadionowych w postaci: 1) 1350 sztuk siedzisk uchylnych bez oparć, 2) 1100 sztuk oparć, 3) 1000 sztuk oznakowania/numeracji. 3. Zamawiane przez Zamawiającego elementy krzesełek stadionowych mocowane będą do istniejącej konstrukcji w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia elementów krzesełek o wyglądzie i systemie montażu tożsamym jak wbudowane elementy krzesełka na obiekcie Stadionu Miejskiego. Zamawiający przekazuje dokumentację dotyczącą istniejących krzesełek stadionowych stanowiącą załącznik nr 6 i 7 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę: 1) 1350 sztuk plastikowych siedzisk w tym: a) 600 sztuk w kolorze jasnożółtym (RAL 1003), b) 200 sztuk w kolorze żółtym (RAL 1018), c) 350 sztuk w kolorze jasnoniebieskim (RAL 5015), d) 200 sztuk w kolorze niebieskim (RAL 5017), 2) 1100 sztuk plastikowych oparć w tym: a) 400 sztuk w kolorze jasnożółtym (RAL 1003), b) 200 sztuk w kolorze żółtym (RAL 1018), c) 300 sztuk w kolorze jasnoniebieskim (RAL 5015), d) 200 sztuk w kolorze niebieskim (RAL 5017), 3) 1000 sztuk oznakowań numeracji (numerków) obowiązującej na sektorach, wykonanych z blachy aluminiowej, od numeru 1 do 50. Po 20 sztuk każdego z numerów od 1 do 50. 5. Wymagania techniczne elementów krzesełka i właściwości materiału: 1) szerokość siedzenia – w najszerszym miejscu 42 cm, 2) wysokość siedzenia (głębokość) - 40 cm, 3) szerokość oparcia – w najszerszym miejscu 42 cm, 4) wysokość oparcia – 31,5 cm, 5) materiał, z którego mają być wykonane elementy krzesełek: plastik (tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości, o wysokiej udarności - np. kopolimer polipropylenu o zwiększonej wytrzymałości, około 85% składu), 6) materiał musi być niepalny lub trudno zapalny w związku z powyższym musi posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z normą - PN-EN 1021-1:2014-12 oraz z normą - PN-EN 1021-2:2014-12; 7) materiał nie może wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia, 8) materiał musi nadawać się do utylizacji, 9) materiał musi być odporny na udary i uderzenia, 10) materiał musi być odporny na pękanie, 11) materiał musi być odporny na temperatury w zakresie od ok. – 30 do + 80 ◦C, 12) materiał musi być odporny na zmienne warunki atmosferyczne, 13) materiał musi być zabarwiony w całej masie, 14) elementy krzesełka muszą być zgodne z warunkami określonymi w wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz Uchwałą nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną, uwzględniającymi warunki UEFA i FIFA w tym zakresie, 15) elementy krzesełka muszą posiadać atest wytrzymałości zgodnie z normą - PN-EN 13200-4:2007 oraz normą - PN-EN 12727:2016-12, potwierdzający pozytywne wykonanie badań na co najmniej poziomie 3, 16) elementy krzesełka muszą posiadać atest higieniczny, 17) elementy krzesełka muszą posiadać wszystkie odpowiednie atesty wymagane przepisami prawa budowlanego, odpowiadać Polskim Normom w związku z czym wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 18) elementy krzesełka muszą posiadać miejsce w oparciu (wklęsłe) na osadzenie numeru w kształcie elipsy, o wysokości 3,5 cm, szerokości 4,9 – 5 cm, niedopuszczalny jest system montażu numerka poprzez klejenie, gdyż musi istnieć możliwość wymiany numerka, w związku z powyższym w miejscu osadzenia numerka muszą być przygotowane nawiercenia w celu montażu, 19) każdy element krzesełek musi być opatrzony oznaczeniem zawierającym odpowiednio miesiąc i rok/ lub tydzień i rok jego wykonania, 20) system montażu: każdy element krzesełka musi posiadać otwory montażowe, tj. cztery otwory fi 6 mm w oparciu, oraz cztery otwory fi 6 w siedzisku wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją istniejących krzesełek stadionowych (załączniki nr 6 i 7 do SIWZ) oraz istniejącym systemem montażowym w związku z czym Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania krzesełek dokona szczegółowych pomiarów, 21) Konstrukcja siedzisk i oparć musi być wzmocniona od dołu elementami wykonanymi z jednej formy i tego samego materiału co siedzisko i oparcie. Celem wykonania elementów jest poprawienie wytrzymałości produktu na uszkodzenia i pęknięcia mogące powstać w wyniku uderzeń i obciążeń. Siedzisko należy wzmocnić w centralnym punkcie, natomiast oparcie w górnej części. Przykładowe elementy wzmacniające konstrukcje na powierzchni siedziska i oparcia zostały przedstawione na rysunkach poglądowych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo, 2) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy przedstawić Zamawiającym w celu akceptacji prototyp każdego elementu krzesełka oraz przeprowadzić przy udziale przedstawicieli Zamawiającego próbny montaż prototypu każdego elementu krzesełka na obiekcie Stadionu Miejskiego, 3) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu elementów krzesełek (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), 4) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 5) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostawy, 6) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość dostawy kompletnej partii elementów krzesełek, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy, 7) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, po wykonaniu i dostarczeniu całości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8, 8) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą dostarczonych elementów krzesełek składającą się w szczególności z: a) dokumentacji rysunkowej elementów krzesełka, b) karty gwarancyjnej, c) atestu trudno zapalności potwierdzającego zgodność z normą - PN-EN 1021-1:2014-12 oraz z normą - PN-EN 1021-2:2014-12, o którym mowa w ust. 5 pkt. 6, d) dokumentu potwierdzającego zgodność elementów krzesełka z warunkami określonymi w wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno- organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz Uchwałą nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną, uwzględniającymi warunki UEFA i FIFA w tym zakresie, o których mowa w ust. 5 pkt. 14; Zamawiający w tym zakresie dopuszcza złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, e) atestu wytrzymałości elementów krzesełka potwierdzającego wykonanie zgodnie z normą - PN-EN 13200-4:2007 oraz normą - PN-EN 12727:2016-12, o którym mowa w ust. 5 pkt. 15, f) atestu higienicznego, o którym mowa w ust. 5 pkt. 16, g) innych dokumentów i atestów wymaganych przepisami prawa budowlanego, o których mowa w ust. 5 pkt. 17, 9) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru zostaną stwierdzone niezgodności ilościowe, pomyłki, uszkodzenia lub wady jakościowe otrzymanego towaru, lub inne stwierdzone niezgodności przedmiotu zamówienia z warunkami niniejszego postępowania Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na dostawę brakujących lub wolnych od wad elementów zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 10) Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej rocznej gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony towar, 11) w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach w towarze, 12) Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku, o którym mowa w pkt. 11 w terminie maksymalnie 5 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530. 7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 13. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39111000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89112.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: LQS – Systemy siedzisk Marcin Szydlik 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 3 
Kod pocztowy: 81-212 
Miejscowość: Gdynia 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 113836.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 113836.50 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113836.50 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gdynia, dnia 02 kwietnia 2019 roku.

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.19.2019
 
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
2. Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 40%).

3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Marcina Szydlik prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LQS – Systemy Siedzisk Marcin Szydlik z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ulicy Hutniczej 3. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów; 2) Okres rękojmi za wady i gwarancji 40% = 40 punktów, łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  Cena oferty brutto wynosi 113.836,50 zł.
 
4. Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2
pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 05 kwietnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 02.04.2019
Data udostępnienia informacji: 02.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2019 14:52 Aktualizacja treści Tomasz Klein