Rozstrzygnięcie postępowania na "Dostawę agregatu prądotwórczego dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu"

Ogłoszenie nr 510036758-N-2019 z dnia 26-02-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 501541-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z obsługą energetyczną agregatu prądotwórczego (będącego własnością Wykonawcy lub znajdującego się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego), podczas imprez sportowych z cyklu PKO Grand Prix Gdyni organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na terenie Gdyni (zwane dalej Imprezami). 2. Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia zapewni dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 50 kVA, we wskazanych terminach i miejscu: 1)16.02.2019 r. gotowość od godziny 6.00 do godziny 16.00 (łącznie 10 godzin pracy), na terenie parkingu przy CH. Riviera, 2)17.02.2019 r. gotowość od godziny 6.00 do godziny 14.00 (łącznie 8 godzin pracy), na terenie parkingu przy CH. Riviera, 3)12.05.2019 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 19.00 (łącznie 13 godzin pracy) , na terenie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo, 4)28.06.2019 r. gotowość od godziny 12.00 do godziny 04.00 w dniu 29.06.2019 r. (łącznie 16 godzin pracy), na terenie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego, 5)08.09.2019 r. gotowość od godziny 6.00 do godziny 19.00 (łącznie 13 godzin pracy), na terenie parkingu przy CH. Riviera, 6)11.11.2019 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 18.00 (łącznie 12 godzin pracy), na terenie parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki, 7)11.11.2019 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 18.00 (łącznie 12 godzin pracy), na Skwerze Kościuszki na wysokości ORP Błyskawica. Terminy Imprez, a co za tym idzie dostawy i obsługa energetyczna, o których mowa w ust. 3 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem nie później niż w terminie 1 tygodnia przed planowaną datą imprezy. 3.Zamawiający informuje, iż ilości Imprez wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z którejkolwiek z dostaw, szczególnie w przypadku gdyby Impreza została odwołana lub gdyby przekazano ją do realizacji innemu Podmiotowi. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia/rezygnacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. O rezygnacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 4.Zamówienie obejmuje dostawę wraz z instalacją dostarczonego urządzenia oraz obsługę energetyczną. W związku z tym, iż największy udział wartościowy w nn. zamówieniu mają dostawy, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 5.Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni w szczególności stałą obsługę, bieżący serwis urządzenia/ń oraz paliwo płynne niezbędne do 16 godzinnej pracy urządzenia. 6.W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności: 1)dostarczyć urządzenie/a elektryczne (agregat/y prądotwórcze) niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia, sprawne, dopuszczone do użytkowania, posiadające wszelkie niezbędne dokumenty techniczne w tym potwierdzające zgodność urządzeń z obowiązującymi normami, 2)do zapewnienia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej o parametrach spełniających wymogi Prawa Energetycznego i Polskich Norm Elektrycznych, 3)do wykonania tymczasowego uziemienia agregatu prądotwórczego, wykonania pomiaru uziomu potwierdzonego protokołem przez osobę posiadającą uprawnienia pomiarowe, 4)do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonaniu poszczególnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 5)do wyposażenia każdego urządzenia w 100% sprawne okablowanie składające się z: a)dwóch rozdzielni elektrycznych, wyposażonych w 4 gniazda 230V i 1 32A każda, b)5 przewodów siłowych 32A o minimalnej długości 30m każdy, c)20 najazdów kablowych o długości od 0,8 do 1m każdy, minimum dwu kanałowych, zamykanych za pomocą klapki, posiadających możliwość trwałego łączenia się ze sobą, d)10 przedłużaczy 230 V o minimalnej długości 10m każdy, 6)zapewnienia ciągłej pracy agregatu (przy założeniu pracy ciągłej do 16 godzin) wraz z obsługą energetyczną podczas trwania Imprez; przez obsługę energetyczną Zamawiający rozumie oddelegowany przez Wykonawcę, zespół składający się minimum z 3 osób/koordynatorów, w tym co najmniej jedna osoba/koordynator musi posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne typu E i D uprawniające do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 KV oraz do eksploatacji zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, którzy w czasie eksploatacji agregatu/ów w terminie i miejscu wskazanym w ust. 3, zobowiązani będą przebywać na terenie umiejscowienia agregatu/ów, doglądania ich stanu technicznego, usuwania ew. usterek, 7)do demontażu wykonanego wcześniej przez Wykonawcę uziemienia tymczasowego po zakończeniu Imprezy, nie później niż 1 godzinę od zakończenia Imprezy, (zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego). 7.Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, rozstawienia i demontażu, 2)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia elektryczne na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń elektrycznych, 3)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe/demontażowe związane z wykonaniem tymczasowego uziemienia jak i prace związane z umiejscowieniem agregatu/ów w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu/demontażu i umiejscowienia agregatu/ów oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu i umiejscowienia; 4)Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę; 5)Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymania porządku na terenie montażu/demontażu i umiejscowienia agregatu/ów, 6)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym dokumentami technicznymi poszczególnych urządzeń elektrycznych, 7)wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 8)Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych i umiejscowienia agregatu, 9)przez cały czas wykonywania zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia, 10)wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 9. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31122000-7
Dodatkowe kody CPV: 71314100-3, 09134100-8, 09132100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 26250.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: RAXPOL Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul.Prosta 69/1A,01 
Kod pocztowy: 00-838 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25092.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25092.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40467.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gdynia, dnia 07 lutego 2019 roku
 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.8.2019
                                   
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania:
 
1. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty.
2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Kwalifikacje zawodowe” 40%).
4. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę RAXPOL Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie
(00-838), przy ulicy Prostej 69/1A,01. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto 60% = 60 punktów, 2) Kwalifikacje zawodowe 40% = 40 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 25.092,00 zł.
5. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 13 lutego 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 07.02.2019
Data udostępnienia informacji: 07.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2019 11:04 Aktualizacja treści Tomasz Klein