Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze oferty na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas zawodów tanecznych w Gdyni”.

Gdynia, dnia 27  października 2017 roku.

l.dz. 5887/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.74.2017

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów tanecznych organizowanych w IV kwartale 2017 roku w Gdyni”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Fundację Oderwij się z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ulicy Legionów 102B lok. 32. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Ekspozycja nazwy „Gdynia” na koszulkach reklamowych wręczanych uczestnikom Zawodów 15% = 15 punków, 
3) Częstotliwość wyświetleń filmu reklamowego Zawodów z logo „Gdynia sport” na ekranie ledowym zlokalizowanym na terenie Gdyni 15% =   15 punktów,
4) Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 10% =  10 punktów,
i łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 80.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 27.10.2017
Data udostępnienia informacji: 27.10.2017