Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze oferty na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas turnieju piłkarskiego.

Gdynia, dnia 19 lutego 2018 roku.
l.dz. 926/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.12.2018
 
 Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w Gdyni”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Stowarzyszenie Inicjatywa Arka z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 70% =  70  punktów,
2) Ilość zagranicznych zespołów piłkarskich  biorących udział w Turnieju 20% = 20 punktów, 
3) Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 10% =  10 punktów,
i łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 30.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 19.02.2018
Data udostępnienia informacji: 19.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2018 10:40 Dodanie informacji Marzena Angielczyk