Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze oferty na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas pokazów lotniczych w Gdyni".

Gdynia, dnia 07 sierpnia 2017 roku.

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.51.2017
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas pokazów lotniczych organizowanych w II połowie 2017 roku w Gdyni”.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę AEROPACT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ( 60-189) przy ul. Bukowskiej 285 nr lok. 588. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. 1) cena brutto oferty 60% =  60  punktów; 2) ilość grup akrobacyjnych z zagranicy 30% =30 punktów; 3) termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 10% = 0 punktów, łączna punktacja oceny oferty =  90 punktów.  Cena oferty brutto wynosi 640.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 07.08.2017
Data udostępnienia informacji: 07.08.2017