Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na udostępnienie wraz z montażem gotowych konstrukcji

Gdynia, dnia 20 czerwca 2014 roku.
L. dz. 4115/2014
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.32.2014
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Udostępnienie wraz z montażem gotowych konstrukcji dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Tomasz Bogucki, Stanisław Bogucki
Agencja Artystyczno-Usługowa BOGART s.c.
Tomasz Bogucki, Stanisław Bogucki
ul. Pilotów 3
80-460 Gdańsk
199.260,00
 
2.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W wyniku dokonania poprawki rachunkowej zgodnie  z art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe w wyniku których cena oferty wzrosła do wartości 420.660,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Cena oferty Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 30.000,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.06.2014
Data udostępnienia informacji: 20.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2014 11:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski