Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę urządzeń placu zabaw przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni

 

Gdynia, dnia 17 grudnia 2013 roku
L. dz. 7941/2013
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.52.2013
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn.zm.) na „Dostawę urządzeń placu zabaw przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Agnieszka Turowska
„SUN +" Agnieszka Turowska
Gruszczyn, ul. Katarzyńska 63 lok. 013
62-006 Kobylnica
17.835,00
2
  Zakład Remontowo-Budowlany „ INSTAL-KRAN" Jarosław Zbierski
Krągola, ul. Pogodna 30
62-571 Stare Miasto
20.708,28
 
2.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Agnieszki Turowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Turowska „SUN +" z siedzibą w Kobylnicy (62-006) Gruszczyn ul. Katarzyńska 63 lok. 013. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego stanowiącego element oferty na podstawie którego Wykonawca wylicza cenę brutto złożonej oferty.
 
Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 10 pkt. 4 lit. b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) Zamawiający wymagał załączenia do oferty dokumentu w postaci kosztorysu ofertowego.
Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust 3 Ustawy, gdyż kosztorys ofertowy nie jest jednym z dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy.
W związku z powyższym  oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
3.      Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Jarosława Zbierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Zbierski Zakład Remontowo-Budowlany „ INSTAL-KRAN" z siedzibą (62-571) Stare Miasto Krągola ul. Pogodna 30. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego stanowiącego element oferty na podstawie którego Wykonawca wylicza cenę brutto złożonej oferty.
 
Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 10 pkt. 4 lit. b) SIWZ Zamawiający wymagał załączenia do oferty dokumentu w postaci kosztorysu ofertowego.
Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust 3 Ustawy, gdyż kosztorys ofertowy nie jest jednym z dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy.
 
  W związku z powyższym  oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4.      Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.12.2013
Data udostępnienia informacji: 17.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2013 11:38 Dodanie informacji Maciej Zaborski