Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowę boiska przy ul. Reja w Gdyni

Gdynia, dnia 26 października 2016 roku.
L.dz. 5905/2016                                                                  
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.64.2016         
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Budowę boiska na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reja w Gdyni.
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Okres rękojmi za wady i gwarancji
Termin realizacji
1.
Rajmund Zalewski
TORAKOL
Koszczały 9
88-210 Dobre
194.340,00
60 miesięcy
42 dni
 
2.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Rajmunda Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TORAKOL Rajmund Zalewski z siedzibą w Dobre (88-210), Koszczały 9. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego stanowiącego istotny element oferty na podstawie którego Wykonawca wylicza cenę brutto złożonej oferty.
 
Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) Zamawiający wymagał załączenia do oferty dokumentu w postaci kosztorysu ofertowego zawierającego co najmniej: obmiar/ilość, ceny jednostkowe netto, łączną wartości netto poszczególnych cen jednostkowych netto, podsumowanie wszystkich pozycji kosztorysu ze wskazaniem wartości netto i wartości brutto.
 
Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust 3 Ustawy, gdyż zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 26.10.2016
Data udostępnienia informacji: 26.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2016 13:52 Dodanie informacji Maciej Zaborski