Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy

Gdynia, dnia 12 sierpnia 2015 roku.
 
 
L. dz. 4571/2015
Znak Sprawy: GCS.DZPI.2710.29.2015         
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Okres gwarancji i rękojmi za wady
1.
Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
ul. Puławska 38
05-500 Piaseczno
537.486,19
60 miesięcy
2.
ELSIK Sp. z o.o.
Lniska 22
83-330 Żukowo
492.000,00
60 miesięcy
 
2.    Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczył Wykonawcę ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w Lniska 22 (83-330 Żukowo), a Jego ofertę uznał za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 12 pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną nawierzchnię wymagań określonych przez Zamawiającego, zobowiązany był do złożenia wraz z ofertą badania niezależnego instytutu potwierdzające, że oferowana trawa spełnia wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych.
Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie do dnia 04.08.2015 r.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących    dokumentów. Wykonawca złożył jedynie wyjaśnienie, iż producent sztucznej trawy jest zobowiązany przestrzegać dyrektywę nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18.12.2006 r odnośnie stosowania szkodliwych substancji i nieprzetłumaczone na język polski oświadczenie producenta trawy o nie wykorzystywaniu w produkcji swoich produktów żadnych szkodliwych substancji.
 
  Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
3.    Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczył Wykonawcę Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 38, a Jego ofertę uznał za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 12 pkt. 10 SIWZ, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną nawierzchnię wymagań określonych przez Zamawiającego, zobowiązany był do złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego/ch parametry oferowanej nawierzchni, między innymi wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy (przed i po starzeniu) - min. 40N, w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB.
Z załączonych wraz z ofertą dokumentów nie wynikało spełnienie przez oferowaną nawierzchnię wymagań określonych przez Zamawiającego tj. z załączonego badania Labosport wynika, iż zakotwiczenie pęczka przed starzeniem wynosi  53N a po starzeniu 31N.
 
Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień, w terminie do dnia 04.08.2015 r.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył wyjaśnień odnośnie wartości wymienionych w badaniu trawy. Wykonawca załączył natomiast oświadczenie producenta trawy, iż ten wyprodukuje na potrzeby zamówienia trawę o minimalnej wartości pęczka przed i po starzeniu 40 N.
Z załączonych przez Wykonawcę dokumentów wynika, iż zaproponowana przez Wykonawcę trawa nie spełnia nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 28 lipca2015 roku warunków postawionych przez Zamawiającego.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  oraz oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 470.015,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.08.2015
Data udostępnienia informacji: 12.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2015 14:10 Dodanie informacji Maciej Zaborski