Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gdynia, dnia 12 sierpnia 2015 roku.
L. dz. 4549/2015
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.28.2015
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn.zm.) na „Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej"
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły jedna oferta:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Okres rękojmi za wady i gwarancji
1.
Limex Plus Sp. z o.o.
ul. Fordońska 393
85-766 Bydgoszcz
847.266,62
48
 
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „cena brutto oferty" 95% , kryterium „termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy" 5%):
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Liczba pkt. w kryterium cena brutto oferty
Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady
Łączna ilość punktów
1.
Limex Plus Sp. z o.o.
ul. Fordońska 393
85-766 Bydgoszcz
847.266,62
95
5
100
 
3.        Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty oraz oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, t.j. 660.516,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.08.2015
Data udostępnienia informacji: 12.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2015 13:45 Dodanie informacji Maciej Zaborski