Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

          Gdynia, dnia 03 czerwca 2014 roku.
L. dz. 3617/2014
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.18.2014
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
EURO-WENT Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 18
80-058 Gdańsk
43.419,00
 
2.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W wyniku dokonania poprawki rachunkowej zgodnie  z art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe w wyniku których cena oferty wzrosła do wartości 78.966,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).
Cena oferty Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 43.880,00 zł brutto.
 
3.    Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczył Wykonawcę EURO-WENT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-058) przy ulicy Starogardzkiej 18 a Jego ofertę uznał  za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

       Wykonawca w ofercie:
1)    nie złożył wymaganego oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ),
2)    nie złożył wymaganego aktualnego (ważnego) na dzień składania ofert dokumentu (certyfikatu, zaświadczenia) wystawionego przez producenta lub jego przedstawiciela  w Polsce potwierdzającego, że Wykonawca może świadczyć autoryzowaną usługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych produkcji: EMERSON, FUJITSU, VBW,CLINT,
3)    złożył wykaz wykonanych/wykonywanych usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), gdzie wskazana przez Wykonawcę usługa jest nadal wykonywana natomiast złożona na potwierdzenie kopia referencji wystawiona jest w dniu 06.01.2014 roku, a w przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest złożyć poświadczenie wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. w dniu 30.05.2014 r.,
4)    złożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ), gdzie Wykonawca z wymaganych dwóch osób wskazał tylko jedną osobę posiadającą Certyfikat Kompetencji Kategorii B w zakresie klimatyzacji dla personelu konserwacyjnego, montażowego, odbiorczego i serwisowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) oraz z wymogami normy PN-EN 13313 w zakresie konserwacji, obsługi i  naprawy urządzeń chłodniczych,
5)    złożył Oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ) wskazując tylko jedną osobę posiadającą Certyfikat Kompetencji Kategorii B w zakresie klimatyzacji dla personelu konserwacyjnego, montażowego, odbiorczego i serwisowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) oraz z wymogami normy PN-EN 13313 w zakresie konserwacji, obsługi i  naprawy urządzeń chłodniczych.
 
Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.06.2014
Data udostępnienia informacji: 03.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2014 14:10 Dodanie informacji Maciej Zaborski