Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

         Gdynia, dnia 23 kwietnia 2014 roku
L. dz. 2523/2014
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.15.2014
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Paweł Prasowski
DEMIT Paweł Prasowski
Dziewięć Włók 45
83-021 Wiślina
34.661,40
 
2.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Pawła Prasowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEMIT Paweł Prasowski z siedzibą w Wiślina (83-021), Dziewięć Włók 45, a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
       Wykonawca w ofercie:
1)    nie złożył wymaganego oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) a jedynie załączył podpisany nie wypełniony druk oświadczenia  z umieszczoną na nim adnotacją: Nie dotyczy.
2)    złożył wykaz wykonanych dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), gdzie wskazane przez Wykonawcę dostawy nie spełniają warunku udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj. w całości należycie wykonane co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu
 
 
zamówienia, tj. każde polegające na dostawie znaków/tablic służących do oznakowania terenów lub/i obiektów na kwotę nie mniejszą niż 4.000,00 zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.
3)    nie złożył aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postepowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
 
3.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj.15.425,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.04.2014
Data udostępnienia informacji: 24.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2014 09:06 Aktualizacja treści Maciej Zaborski