Rozstrzygnięcie i unieważnienie postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomostu H w Gdyni.

 

 Gdynia, dnia 10 maja 2016 roku.
L. dz. 2700/2016
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.22.2016
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomostu H zlokalizowanego na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia".
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Okres rękojmi za wady i gwarancji
1.
Tomasz Paweł Gołaszewski
Pracownia Konstrukcji Budowlanych
ul. Piwnika Ponurego 6/75
19-300 Ełk
59.286,00
60 miesięcy
2.
Navpro Hydrotechnika Sp. z o.o.
ul. Damroki 85/11
80-177 Gdańsk
45.510,00
24 miesiące
 
2.    Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczył Wykonawcę Tomasz Paweł Gołaszewski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gołaszewski Tomasz Paweł Pracownia Konstrukcji Budowlanych z siedzibą w Ełku przy ul. Piwnika Ponurego 6/75, a Jego ofertę uznał za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Zamawiający zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 2 pkt 2 lit a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ" w celu wykazania się spełnieniem warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany był  wykazać się, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektanta do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń uprawniających do projektowania obiektu budowlanego w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku.
 
Wykonawca, zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt 1 lit. e) i f) SIWZ, wraz z ofertą złożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, w którym wykazał między innymi projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Wykonawca załączył również do oferty odnośnie tego projektanta kserokopię stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budowie wydanej w 1992 r. Z treści dokumentu wynika, iż projektant posiada uprawnienia do sporządzania projektów budowli hydrotechnicznych, ujęć wód oraz basenów wodnych i zbiorników wodnych przemysłowych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.
Zgodnie z informacją uzyskaną w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uprawnienia nabyte w 1992 r posiadające w swojej treści zwrot „o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych" świadczą o uprawnieniach w ograniczonym zakresie. Informację tą potwierdza również wyrok KIO 254/11 z dnia 17.02.2011 r. w którego treści można przeczytać: „Generalnie zasada nadawania uprawnień w określonym zakresie od początku wydawania uprawnień była niezmienna - osoby z wyższym wykształceniem technicznym odpowiednim dla danej specjalności mogły uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń, natomiast osoby ze średnim wykształceniem technicznym lub z wyższym wykształceniem, ale pokrewnym dla danej specjalności mogły uzyskać uprawnienia jedynie w ograniczonym zakresie - zasada ta obowiązywała zarówno na gruncie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46), jak i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r., Nr 96, poz. 817)."
 
Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
3.    Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczył Wykonawcę Navpro Hydrotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Damroki 85/11, a Jego ofertę uznał za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wykazu wykonanych usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączył do oferty kserokopie dowodów potwierdzających wykonanie usług, które nie zostały przez Wykonawcę potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 
Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
4.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 15.000,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.05.2016
Data udostępnienia informacji: 10.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2016 13:41 Dodanie informacji Maciej Zaborski