Rozstrzygnięcia postępowania naDostawę medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019

Gdynia, dnia 24 stycznia 2019 roku.
l.dz. 581/2019
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.3.2019           
                                   
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019”.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę XD GIFTS Sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie (60-185), przy ul. Bratnia 1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena 60% = 60 punktów, 2) jakość medalu odlewanego 40% = 40 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 289.025,67 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 24.01.2019
Data udostępnienia informacji: 24.01.2019