Rozstrzygnięcia postępowania na Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Miętowej.

           Gdynia, dnia 21 października 2014 roku.
L. dz. 6993/2014
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.63.2014
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Miętowej".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Waldemar Boczkowski
ZPHU WB Duet Zakład Meblowy Waldemar Boczkowski
ul. Drogowców 20
83-400 Kościerzyna
43.394,40
 
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):

Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Waldemar Boczkowski
ZPHU WB Duet Zakład Meblowy Waldemar Boczkowski
ul. Drogowców 20
83-400 Kościerzyna
43.394,40
100
 
3.      Wybrano ofertę złożoną przez Waldemara Boczkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZPHU WB Duet Zakład Meblowy Waldemar Boczkowski z siedzibą w Kościerzynie  (83-400), ul. Drogowców 20. Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  43.394,40 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 24 października 2014 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.10.2014
Data udostępnienia informacji: 21.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2014 15:09 Dodanie informacji Maciej Zaborski